€616,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (11.02.19) sonraí i dtaobh a leithdháilte maoiniúcháin i gcomhair 2019 faoina thionscnaimh mhaoiniúcháin Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. Tá €616,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo.

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Tá buiséad iomlán maoiniúcháin €491,500 leithroinnte ag BAI lena íoc amach in 2019 d’fhonn tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh Foghlama agus Forbartha Earnála agus iad a chothabháil.

Déanfar €342,850 den bhuiséad sin a dhámhachtain do 16 cinn d’eagraíochtaí tionscail agus ionadaíocha faoin tsnáithe Maoiniú Líonra den chlár. Ar na heagraíochtaí a gheobhaidh maoiniú tá CRAOL (an comhlacht ionadaíoch don raidió pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna i gcomhair craoltóirí raidió tráchtála); Women on Air; Animation Skillnet & Animation Ireland;  Community Television Association; Aerthonnta agus Writers’ Guild of Ireland.

I measc na dtionscnamh eile Foghlama agus Forbartha Earnála a ndámhfar maoiniú dóibh in 2019 tá an Scéim Tacaíochta um Chraolachán Pobail; Scéim Maoinithe Taighde na Meán; agus tionscnaimh oiliúna agus forbartha i gcomhair earnáil an chraolacháin pobail.

Ina theannta sin, d’fhaomh an tÚdarás €52,000 de mhaoiniú iomlán i gcomhair dhá thionscnaimh faoi shnáithe na Scéime Nuálaíochta; siod iad:

 • X-pollinator, clár forbartha gairmiúla trasdisciplíneach do chleachtóirí de chuid réimsí éagsúla sna healaíona cruthaitheacha (lucht déanta amharclannaíochta, lucht déanta scannán, scríbhneoirí ficsin, fuirseoirí, amharc-ealaíontóirí, etc.) d’fhonn éagothroime ó thaobh gnéis sa tionscal closamhairc a leigheas. Tá X-pollinator i mbun comhpháirtíochta le Screen Skills Ireland chun an clár seo a sheachadadh agus tá sé de chuspóir aige cleachtóirí mná a bhaineann le disciplíní eile a thabhairt isteach sna healaíona; d’fhonn na cruthaitheoirí mná atá ag obair sa tionscal closamhairc cheana féin a spreagadh agus misneach a chur iontu; líonraí a chruthú agus comhoibriú a chothú idir foirne; agus, i bhfad na haimsire, cabhrú leis an sprioc comhoiread fear agus ban a bhaint amach idir an ghearrthréimhse agus an mheántréimhse.
 • An Clár Sparánachtaí Iriseoireachta, treoirthionscnamh comhpháirtíochta idir Learning Waves and BAI, lena dtabharfar an deis do chúigear céimithe san iriseoireacht de chuid forais tríú leibhéal ar bheith ina ndlúthchomhaltaí de sheomra nuachta stáisiúin raidió ar feadh cúig mhí. Oibreoidh na céimithe in éineacht le meantóir stáisiúin sannta i gcaitheamh na tréimhse sin d’fhonn sraith tascanna a chur i gcrích agus glacfaidh siad páirt i roinnt cúrsaí saincheaptha de chuid Learning Waves.

An Scéim Urraíochta

Tá €124,500 de mhaoiniú leithroinnte ag an Údarás ar 16 cinn de thionscadail faoi Scéim Urraíochta BAI. Ar na dreamanna a gheobhaidh maoiniú in 2019 tá Féile na Meán Ceilteach; Comhdháil Idirnáisiúnta EuroRadio um Ghnéchláir; Féile Scannán Beochana an Daingin; agus Seachtain na Gaeilge.

Ag caint ar na leithroinntí maoiniúcháin dó, dúirt Michael O’Keeffe, Príomh-Fheidhmeannach BAI: “Tá na scéimeanna Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta lárnach dár gcuspóirí straitéiseacha an nuálaíocht agus an inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú, agus an éagsúlacht agus an iolracht a chur chun cinn. Tacaíonn siad le cultúr foghlama agus forbartha ar feadh an tsaoil laistigh de thionscal an chraolacháin, lena bhfeabhsaítear an inniúlacht, agus chuireadar ar ár gcumas comhaontais nuálaíocha straitéiseacha a chruthú ar fud na hearnála.

“Arís eile, bhí caighdeán na n-iarratas ar mhaoiniú an-ard arís, agus is áthas linn a bheith i riocht maoiniú a thairiscint do líon mór iarratasóirí, lena n-áirítear do thionscadail atá chomh nuálaíoch le X-Pollinator agus an an Clár Sparánachtaí Iriseoireachta. Ba mhian linn gach rath a ghuí do na dreamanna go léir a fuair maoiniú agus iad i mbun na n-ócáidí agus na dtionscadal éagsúla.”

Is féidir tuilleadh eolais ar thionscnaimh mhaoiniúcháin BAI a fháil anseo.

 

CRÍOCH

 

Déan teagmháil le: Joanne Ahern / Tony Heffernan, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-2399508

 

Nóta d’Eagarthóirí:

 

Liosta de na Dreamanna a fuair maoiniú i gcomhair Foghlaim agus Forbairt Earnála:

 • Maoiniú Líonra:
  • CRAOL
  • Learning Waves
  • Community Television Association (CTA)
  • Creative Europe Desk Ireland – Media Office
  • Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway
  • Screen Producers Ireland (SPI)
  • Women on Air
  • National Union of Journalists (NUJ)
  • Women in Film and Television
  • Aerthonnta
  • Animation Skillnet & Animation Ireland
  • Writers’ Guild of Ireland (WGI)
  • Galway Film Centre
  • Gréasán na Meán
  • IFTA
  • Screen Composers Guild
 • Gníomhaíochtaí Foghlama agus Forbartha Eile:
  • Scéim Tacaíochta um Chraolacháin Pobail
  • Scéim Maoinithe Taighde na Meán
  • Scéim Nuálaíochta: X-pollinator
  • Scéim Nuálaíochta: Clár Sparánachtaí Iriseoireachta
  • Scéim Tacaíochta um Séirbhísí Sealadacha
  • Tionscnaimh Oiliúna agus Forbartha i gcomhair earnáil an Chraolacháin Pobail.

 

Liosta de na Dreamanna a fuair maoiniú Urraíochta

 • EuroRadio lnternational Feature Conference (#1FC2019)
 • MIRP (Meeting of lndependent Radio Producers) in lreland
 • NUIG Conference: Sustaining Community Media
 • access>CINEMA
 • Animation Dingle Film Festival
 • Celtic Media Festival
 • Choice Music Prize
 • FÍS TV Summit, Galway Film Centre
 • Fresh Film Festival
 • Galway Film Fair at the Galway Film Fleadh
 • The IMRO Radio Awards
 • IFTA Television Awards
 • MediaCon Summit
 • Oireachtas Media Awards
 • Seachtain na Gaeilge
 • Tinpot Productions Transmission