€50,000 faoi Scéim Cistithe um Thaighde ar na Meáin de chuid an BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 19.12.16) gur bronnadh cistiú de shuim iomlán €50,000 ar thriúr iarratasóirí faoina Scéim Cistithe um Thaighde ar na Meáin 2016.

Soláthraíonn an Scéim cistiú d’acadóirí, taighdeoirí agus gairmithe meán chun tabhairt faoi thaighde a bhaineann leis na meáin ar shaincheisteanna ábhartha a bhaineann leis an tionscal craolacháin. Tá de chuspóir na scéime chun faisnéis a sholáthar ar an díospóireacht ar cheisteanna a bhaineann le craolachán, d’fhonn cinnteoireacht fheasach fhianaisebhunaithe a dhéanamh.

Fuair an BAI 11 iarratas faoin scéim, a d’iarr ar mhéid iomlán cistithe beagán faoi bhun €235,000. Roghnaigh an painéal breithnithe trí thionscadal agus cuireadh cistiú iomlán €500,000 ar tairiscint dóibh, arb ionann sin agus an méid uasta atá ar fáil faoi scéim na bliana seo.  Caithfidh gach tionscadal a fhaigheann cistiú idirbheartaíochtaí conartha a thabhairt chun críche go rathúil. Is iad na tionscadail rathúla:

  • Foghlaim Comhlogaíochta Frásaí Gaeilge trí Mheán an Spóirt: tionscadal atá dírithe ar threoirlínte dea-chleachtais agus comhairle phraiticiúil a fhorbairt do chraoltóirí sa limistéar spóirt, in úsáid na Gaeilge. Comhoibriú is ea an tionscadal seo idir Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT) agus an chuideachta léiriúcháin, Nemeton TV.  Beidh an Dr Chris Mulhall ó Scoil Daonnachtaí WIT i gceannas air agus bronnadh €16,900 ar an tionscadal.
  • Imirce na hÉireann a Chraoladh i Ré na Soghluaisteachta Domhanda: tá de chuspóir an tionscadail seo chun scrúdú a dhéanamh ar cé acu ar tháinig nó nár tháinig forbairt ar straitéisí reatha craolacháin chun freastal ar riachtanais ghlúine de shaoránaigh atá an-soghluaiste agus nach féidir iad a shuíomh go compordach a thuilleadh isteach sa chatagóir dhiaspóra. Déanfaidh an tOllamh Diane Negra ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) agus an Dr Eleanor O’Leary ó Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach (ITC) bainistiú ar an tionscadal, ar bronnadh €10,950 air.
  • Netflix agus ragús? Cultúir nua thomhaltais a fhiosrú le haghaidh sruthú neamhlíneach teilifíse agus físeán ar líne: Tá de chuspóir an tionscadail seo chun taighde a dhéanamh ar nósanna laethúla tomhaltais físeáin an lucht féachana Éireannaigh trí chur chuige domhain taighde cháilíochtúil.  Tá an Dr Eugenia Siapera, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gceannas air agus bronnadh €22,190 ar an bpíosa taighde seo.

Ag trácht dó ar an bhfógra, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, an méid a leanas: “Feidhm thábhachtach atá sa Scéim Cistithe um Thaighde ar na Meáin chun na ceangail idir an BAI, institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin a threisiú agus tá gliondar croí orainn maidir le caighdeán na n-iarratas a fuarthas faoin scéim reatha, a bhain sárchaighdeán amach.

“Cuireadh fáilte mhór ar leith roimh an réimse leathan de théamaí taighde a seoladh ar aghaidh tríd an bpróiseas iarratais agus chuir sé ar ár gcumas cistiú a sholáthar do thrí thionscadal taighde an-ábhartha mar chuid de scéim na bliana seo. Táimid ag tnúth leis an gconradh a thabhairt chun críche le gach duine de na hiarratasóirí rathúla agus chun breithniú a dhéanamh ar thorthaí gach tionscnamh taighde, in am agus i dtráth.”

Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar www.bai.ie.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496