€1.36m Dáfa faoi Bhabhta 3 den Scéim Chartlannaithe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (UCÉ) inniú (22ú Deireadh Fómhair) dámhachtain de mhaoiniú de €1.36m do sheisiúr iarratasóirí rathúla faoin tríú bhabhta de Scéim Chartlannaithe an Údaráis Craolacháin. Tá an Scéim deartha le tacaíocht mhaoinithe a sholáthar d’fhorbairt cultúr cartlannaithe in earnáil chraolacháin na hÉireann, ag cur le caomhnú oidhreacht craolacháin na hÉireann. Is é fócas an bhabhta reatha ná ábhar atá i mbaol mar gheall ar a bhail sobhriste fisiciúil nó ábhar ar fhormáidí a bheidh imithe i léig go luath a chumhdach.

Fuarthas 14 iarratas i mbabhta 3, ag iarraidh tacaíocht mhaoinithe de €2.73m. Machnaíodh 13 iarratas bailí ag painéal measúnaithe de thriúr saineolaí neamhspleách agus ionadaí amháin ón UCÉ.
Tá cur síos ar liosta de na hiarratasóirí rathúla agus na méideanna dáfa sa tábla iniata. Cuimsíonn na tionscnaimh atá le maoiniú: digitiú nuacht agus cúrsaí reatha ar TG4; maoiniú do staidéar indéantachta don earnáil raidió neamhspleách; maoiniú do chartlannú de thaifid stiúideo agus allamuigh ar raidió RTÉ; cartlannú scannán nuacht TV ó 1961-1969 ar theilifís RTÉ; táirgeadh ardghléine d’inneachar TV sealbhaithe ag Iontaobhas Radhairc; agus, caomhnú, ag an IFI, d’inneachar sealbhaithe ag an gcuideachta táirgthe, Loopline Film.

Ag labhairt faoin fhógra, dúirt Michael O’Keefe, Príomhfheidhmeannach an UCÉ: “Agus maoiniú do na sé tionscadal seo á dhámhachtain againn, bhí áthas ar an Údarás ardchaighdeán na n-iarratais faighte a nótáil, mar a admhaigh an painéal measúnaithe. Go háirithe, cuirim fáilte roimh an cur chuige comhpháirtíochta a ghlac ceann amháin de na hiarratasóirí rathúla, ag léiriú cur chuige comhtháite ar chartlannú agus admháil de luach comhpháirtíochtaí idir an earnáil táirgthe neamhspleách agus institiúidí le saineolas cartlannaithe. Tá soláthar maoiniú do staidéar indéantachta don earnáil chraolacháin neamhspleách ina fhorbairt a bhfuil fáilte roimhe agus machnaíodh é a bheith ina slí phraiticiúil chun cur chuige coiteann ar chartlannú don earnáil go hiomlán a iniúchadh.

“Leanfaidh an Scéim Chartlannaithe ar aghaidh ag oibriú go dtí deireadh Aibreán 2016. Roimh deireadh na Scéime, tosóidh an UCÉ an próiseas athbhreithniú reachtúla ar an oibríocht a dhéanamh, éifeachtacht agus tionchar na Scéíme go nuige seo agus machnófar an mbainfí an Scéim, mar oibrítear faoi láthair í, leas as athbhreithniú.”

Tá sonraí iomlána na Scéime ar fáil anseo.

– CRÍOCH-
Ceisteanna Meáin do:
Catherine Heaney/Tony Heffernan
DHR Communications
01 4200580/ 087 2399508

Eag Stádas an Iarratasóra Ábhar Uasmhéid dáfa
1. TG4 Craoltóir TV PSB Digitiú de nuacht agus cúrsaí reatha i nGaeilge. €426,927
2. IBI Institiúid le hábhar cuí Staidéar indéantachta chun teimpléad cartlannaithe a chruthú don earnáil raidió neamhspleách €12,060.49
3. RTÉ Craoltóir Raidió PSB Taifid stiúideo agus allamuigh (ceol don chuid is mó) 1988-2008 €207,318
4. RTÉ Craoltóir TV PSB Scannán Nuachta TV 1961-1969 €132,554
5. Iontaobhas Radhairc Institiúid le hábhar cuí Cláir roghnaithe 1964-1972, in ardghléine €399,800
6. IFI Institiúid le hábhar cuí an bailiúchán de Loopline Film a chlárú, a dhigitiú agus a dhéanamh inrochtana €182,547.20