Déanann tuarascáil taighde nua imscrúdú ar éagsúlacht agus ionchuimsiú i bhfreagairt RTÉ ar COVID -19

Taighde a rinne lucht acadúil Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) agus a mhaoinigh an BAI.

Seolfar tuarascáil taighde nua a dhéanann imscrúdú ar éagsúlacht agus ionchuimsiú i RTÉ  ar an tráthnóna seo i seimineár gréasáin a bheidh á óstáil ag Údarás Craolacháin na hÉireann. Rinne an Dr. Eileen Culloty agus an Dr Colm Kearns ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an taighde, dar teideal ‘RTÉ agus COVID-19 – Éagsúlacht agus Ionchuimsiú agus freastail ar riachtanais an phobail’ (‘RTÉ and COVID-19 – Diversity and Inclusion and meeting public needs’) agus d’oibrigh an Dr. Zbyszek Zalinski, ceann Éagsúlacht agus Ionchuimsiú RTÉ, i gcomhar leo. 

Rinne na taighdeoirí anailís ar fhreagairt RTÉ ar an bpaindéim idir an 1 Márta agus 31 Bealtaine 2020, agus rinneadar anailís ar roinnt clár raidió agus teilifíse de chuid RTÉ. Chuir na taighdeoirí agallamh freisin ar dheichniúr cinnteoir de chuid RTÉ maidir le héagsúlacht agus ionchuimsiú san eagraíocht. Ináirithe ar cheisteanna an taighde, bhí: Cén ról a cheap RTÉ a bheith aige le linn na géarchéime agus cé na dúshláin agus na deiseanna a tháinig chun cinn do mheáin na seirbhíse poiblí?; Cén chaoi a samhlaíonn RTÉ éagsúlacht agus ionchuimsiú agus cén chaoi a ngníomhaítear ina leith laistigh de RTÉ; agus cé chomh héagsúil is a bhí guthanna i gcláir le linn na géarchéime? Bhí sé i gceist leis na hagallaimh le baill fhoirne léargas a fháil ar na dearcthaí a bhí acu maidir le héagsúlacht agus ionchuimsiú agus an ról a bhí ag RTÉ le linn na géarchéime. Rinne an anailís ábhair imscrúdú ar éagsúlacht inscne thar chláir Raidió 1 le Brendan O’Connor; The Business, Today, agus seónna teilifíse RTÉ 1 Claire Byrne Live; Ireland on Call, agus The Late Late Show. 

Cuirtear torthaí an taighde i láthair i dtrí chuid. Breathnaíonn cuid a haon ar dhearcthaí ar éagsúlacht agus ionchuimsiú. Tugann sé achoimre ar an mbealach a thugann na hagallaithe sainmhíniú ar éagsúlacht, na dúshláin a tháinig rompu agus na pleananna atá acu don todhchaí. Díríonn cuid a dó ar éagsúlacht in ábhar clár, agus cuireann sé torthaí na hanailíse ábhair ar fáil, ar a n-áirítear miondealú ar thopaicí agus ar rannpháirtithe clár. Ní raibh na taighdeoirí in ann suirbhé a dhéanamh ar rannpháirtithe clár mar gheall ar an bpaindéim COVID-19 agus mar sin is ar éagsúlacht inscne amháin a bhí an anailís dírithe. Breathnaíonn an chuid deiridh den taighde ar dhearcthaí maidir le COVID-19 agus cuireann sé measúnacht na n-agallóirí ar ról RTÉ le linn na paindéime agus na dúshláin a chruthaigh sé i láthair.

Agus í ag labhairt air seo, dúirt an Dr. Eileen Culloty: “Thug an phaindéim deis uathúil chun ról sheirbhís phoiblí RTÉ agus an staid ina bhfuil éagsúlacht laistigh de sin a mheas. Fuair ár dtaighde amach go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag RTÉ, mar eagraíocht,  ar fhís straitéiseach ar éagsúlacht a shainmhíniú agus a chur chun cinn, agus go bhfuil cinnteoirí RTÉ dáiríre faoi. Mar sin féin, tógfaidh dul chun cinn fiúntach am, tiomantas agus maoiniú, chomh maith le comhoibriú le pobail agus lucht feachtais atá ag forbairt tionscnamh éagsúlachta. Is dúshlán freisin bealaí cuí a aimsiú chun monatóireacht agus tomhas a dhéanamh ar éagsúlacht agus ionchuimsiú agus tá gá le teicnicí tomhais atá daingean agus cuí a fhorbairt d’fhonn tagarmharcáil agus measúnú trédhearcach ar dhul chun cinn RTÉ maidir lena ghealltanais éagsúlachta a chumasú – ar an aer nó den aer araon.  

“Maidir le na cláir, thar na rannpháirtithe go léir a ghlac páirt sna cláir ar fad bhí cóimheas inscne 60:40 ann le 60 fireann agus 40 baineann. Is iad Claire Byrne Live agus Ireland on Call is gaire a tháinig do chothroime inscne, agus ba mhná iad 46% de na rannpháirtithe ar fad i ngach clár. Ina dteannta sin cé go dtugaimid ar aird nach bhfuil foirne léiriúcháin saor i gcónaí le rannpháirtí a roghnú fuair ár dtaighde amach nach raibh ach 36% de na tráchtairí saineolaithe ina mná.”

Rinneadh an taighde a mhaoiniú faoin Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 de chuid an BAI, scéim a chuir maoiniú ar fáil freisin do thuarascáil ar leithligh ‘Auditing Gender & Diversity Change in Irish Media Sectors’, a seoladh i mí Iúil. Cuireadh €56,318 ar fáil ina iomláine faoin Scéim agus chuir sé ar chumas acadóirí cáilithe, taighdeoirí agus daoine gairmiúla craolacháin/meáin tionscadail thaighde a dhéanamh ar théamaí a bhaineann le hobair an BAI agus lena aidhm éascaíocht a dhéanamh ar thírdhreach meán a dhéanfaidh freastal ar riachtanais lucht féachana agus éisteachta in Éirinn.

Agus í ag caint air, dúirt Leas-phríomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Tá éagsúlacht, cothroime agus ionchuimsiú ar na príomhréimsí a bhfuil an BAI dírithe orthu agus tugann sé léargas ar ár gcuspóir tírdhreach meán atá ionadaíoch ar éagsúlacht i sochaí na hÉireann, agus a bhfuil rochtain air, a chothú. Tá fáilte roimh an taighde criticiúil atá léirithe sa tuarascáil seo agus cinn eile a fuair tacaíocht trínár Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin, agus tugann sé léargas luachmhar a chabhraíonn le bonn eolais a chur faoi phlé agus faoi fhorbairt beartais sa réimse seo.

Is féidir tuarascáil an taighde a fháil ar suíomh idirlín an BAI . Seolfar an taighde ag seimineár gréasáin zúmála ag 3pm an tráthnóna seo (Déardaoin). Cuirfidh na taighdeoirí, mar aon leis an Dr. Zbyszek Zalinski ó RTÉ, príomhthorthaí na tuarascála ar fáil agus déanfar plé ar na réitigh agus na moltaí féideartha. Is féidir sonraí maidir le clárú a fháil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Patricia Ryan, DHR Communications, Teil: 083-051 7622 / 087-2412928.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.

Nótaí chuig eagarthóirí:

  • Tá an Dr Eileen Culloty ó DCU ar fáil i gcomhair agallaimh, ar iarratas.
  • Tá tacú le taighde ar cheann de na cheithre phríomhréimse a bhfuil achoimre orthu i bPlean Gníomhaíochta Inscne de chuid an BAI chun cothromaíocht inscne níos mó a chur chun cinn san earnáil chlosamhairc. 
  • Tá píosa taighde ar leithligh atá maoinithe faoi Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin de chuid an BAI dar teideal Auditing Gender & Diversity Change in Irish Media Sectors le fáil ar láithreán gréasáin an BAI. Rinne an Dr Anne O’Brien ó Ollscoil Mhá Nuad; an Dr Susan Liddy, MIC, Ollscoil Luimnigh, agus an Dr Páraic Kerrigan, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath an taighde seo.