Beidh gach craoltóir atá ceadúnaithe ag an BAI cuntasach dó de réir reachta agus conartha d’fhonn a chinntiú go bhfuil gach craoltóir ceadúnaithe ag feidhmiú de réir théarmaí agus choinníollacha a gconarthaí, a gceadúnas agus na reachtanna ábhartha. Chuige sin, oibreoidh an BAI leo chun an aidhm seo a chomhlíonadh agus trí mhonatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar a leibhéil chomhlíonta.

Conraitheoir Craolacháin

Nuair a dheonaitear seirbhís craolacháin neamhspleách ón BAI, raidió agus teilifís, ní mór don iarratasóir a n-éiríonn leis a bheith páirteach i gconradh leis an BAI agus tá oibleagáid ar an iarratasóir cloí leis na téarmaí agus leis na coinníollacha atá leagtha amach sa chonradh sin do thréimhse an chonartha. Tá an BAI freagrach as rialú na gConraitheoirí Craolacháin neamhspleácha seo.

Back to top

Athbhreithnithe Feidhmíochta

Déanann an BAI athbhreithnithe feidhmíochta gach dara bliain le gach conraitheoir craolacháin agus é mar aidhm athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht an stáisiúin seo i sé phríomhréimse oibríochta (lena n-áirítear úinéireacht & rialú; bainistíocht & soláthar foirne; airgeadas; ábhar; agus, teicniúil & stiúideonna); torthaí aon phróisis chomhlíonta a chuirtear i gcrích a phlé; agus, aon phleananna atá ann don todhchaí a phlé.

Iarrann an BAI ar gach conraitheoir tuarascáil feidhmíochta a chur i gcrích. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an tuarascáil feidhmíochta seo i láthair na huaire. D’fhéadfadh go dtabharfadh comhalta foirne ón BAI cuairt ar an stáisiún mar chuid den athbhreithniú feidhmíochta freisin.

Déantar anailís ar an eolas a chuirtear ar fáil agus an fheidhmíocht a tugadh faoi deara roimhe seo, agus feidhmíocht na hearnála trí chéile, á cur san áireamh.

Cabhraíonn an t-eolas a bhailítear tríd an bpróiseas seo freisin a chinntiú go mbeidh an t-eolas is déanaí ag an BAI maidir le feidhmíocht na hearnála agus na treochtaí agus na dúshláin ar dócha ar féidir a bheith ag súil leo amach anseo.

Back to top

Ábhar Craolacháin a Mhonatóiriú

Is é atá mar aidhm leis an ngníomhaíocht seo athbhreithniú a dhéanamh ar chomhlíonadh an chraoltóra lena Ráitis Bheartais Clár agus lena Sceidil Chláir Tháscacha atá le fáil ina gconarthaí craolacháin; lena n-oibleagáidí reachtúla chomh fada is a bhaineann le riachtanais nóiméadaíochta i ndáil le fógraíocht agus nuacht agus cúrsaí reatha; le Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála agus le Cód na bPáistí maidir le Cumarsáid Tráchtála an BAI; agus lena chois sin, i ndáil le seirbhísí teilifíse, comhlíonadh le Rialacha Rochtana an BAI.

 

Back to top

Iniúchtaí ar an Láthair

Tugann foireann innealtóireacht an BAI cuairteanna ar shuíomhanna agus déanann siad iniúchtaí ar stiúideonna agus suíomhanna tarchuir conraitheoirí lena dheimhniú go bhfuiltear ag comhlíonadh leis a) na treoirlínte agus na rialacháin phleanála eisithe ag an Údarás Náisiúnta Míchumais; agus, leis b) na coinníollacha éagsúla a bhaineann leis an gceadúnas teicniúil atá ceangailte lena gconarthaí craolacháin.

Back to top

Iarratais ar Athrú ar Chonradh

Glacann an BAI páirt i ‘gconradh craolacháin’ le gach soláthróir neamhspleách raidió agus teilifís atá á cheadúnú aige. Sonraítear sna sceidil atá leis an gconradh seo an struchtúr úinéireachta & rialaithe agus bainistíochta, ráiteas beartais an chláir agus an sceideal clár tháscaigh agus na paraiméadair tharchuir.

Más mian le conraitheoir aon chuid de na sceidil seo a leasú, ní mór dó iarratas ar athrú conarthach a chur faoi bhráid an Údaráis ina dtugtar mionsonraí maidir leis an athrú atá le déanamh agus na cúiseanna atá leis lena n-áirítear aird a thabhairt ar cheanglais dlí agus bheartais ábhartha an BAI. Ní mór ceadú roimh ré a fháil ón Údarás le haon athrú a dhéanamh ar na sceidil seo.

Foilsíonn an BAI treoir agus foirmeacha chun cabhrú le Conraitheoirí iarraidh ar athrú conarthach a chur isteach:

Back to top

Láimhseáil Gearán

Féadfaidh aon duine den lucht féachana nó den lucht éisteachta nach bhfuil sásta le hábhar a craoladh ar chraoltóir neamhspleách gearán a chur faoi bhráid an chraoltóra agus mura mbíonn an té a rinne an gearán sásta leis an bhfreagra a fhaightear ón gcraoltóir, féadfar an gearán a chur faoi bhráid an BAI.

Ceanglaítear ar chraoltóirí leathanach gearán, ar a dtugtar rochtain ar an scéim maidir le Ceart Freagartha, a chur ar fáil ar a suíomh Gréasáin. Tá liosta de na craoltóirí, lena n-áirítear naisc chuig a leathanach gearán féin, ar fáil ar an leathanach um an Liosta de na Stáisiúin Teilifíse agus Raidió.

 

Back to top

Imscrúduithe

Féadfaidh Coiste um Chomhlíonadh an BAI dhá chineál cigireachta a dhéanamh a mbeidh ceadú ina ndiaidh ag brath ar an gcineál imscrúdaithe.

  1. Imscrúdú ar Ghnóthaí Conraitheora
  2. Imscrúdú ar shárú dealraitheach clár nó cumarsáide tráchtála craoltóir ar leith

Sannadh na cumhachtaí imscrúdaitheacha seo ar an BAI den chéad uair faoi Acht Craolacháin 2009.  Tá tuilleadh eolais maidir le nósanna imeachta imscrúdaitheacha an BAI le fáil anseo.

Back to top

Nochtadh Deonach ar Neamhchomhlíonadh

Féadfaidh craoltóir nó conraitheoir ag am ar bith saincheist maidir le comhlíonadh a eascraíonn as a ghníomhaíochtaí féin, de bhun an reachta agus/nó a chonartha leis an BAI, a thuairisciú go deonach don BAI. Tacaíonn an BAI leis seo ar bhonn gníomhach.

Back to top

Tuarascálacha an Aire

Féadfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha tuarscáil a lorg ón BAI, de bhun aon cheann de raon forálacha reachtúla, maidir le comhlíonadh craoltóra nó conraitheora le cód nó riail ar leith de bhun an Achta seo.

Back to top

Gearáin atá bainteach le Conarthaí

Go ginearálta is ó chonraitheoirí eile, agus baill den phobal uaireanta, a thagann gearáin a bhaineann le conarthaí. Déanann an BAI na gearáin a mheas trí phróiseas simplí – an bhfuil a oibleagáidí sáraithe ag an gconraitheoir. Éascaíonn nochtaí deonacha rannpháirtíocht ar bhealach oscailte nach spreagann coimhlint. Chomh maith leis sin, ciallaíonn sé gur féidir déileáil leis an ngearán go tapa agus go luath.

Back to top

Cigireachtaí agus Iniúchtaí Conarthacha

Féadfaidh an BAI cigireachtaí agus/nó iniúchtaí a dhéanamh ar chonraitheoir de réir a chumhachtaí faoi chonradh idir an BAI agus conraitheoir.

Back to top