Rialúchán chun earnáil chraolacháin fhreagrach agus chuntasach a ghnóthú;

Tabhairfaidh an BAI éifeacht do na prionsabail atá sonraithe ina bheartas um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú trí bhearta atá cothrom agus comhréireach, atá dírithe ar riachtanais an lucht féachana agus an lucht éisteachta, agus ar leor iad chun críocha tuairisciú reachtúil agus a chinntiú go bhfuil craoltóirí cuntasach as a gcuid oibre.

Ár gcuspóirí

Gearáin

Féadfaidh aon duine den lucht féachana nó den lucht éisteachta nach bhfuil sásta le hábhar craolacháin, ábhar clár, fógraíochta nó urraíochta, gearán a dhéanamh. Forbraíonn an BAI cóid agus rialacha do chineálacha éagsúla ábhar agus é mar aidhm eolas a roinnt le craoltóirí, leis an lucht féachana agus leis an lucht éisteachta maidir leis na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo chomh fada is a bhaineann le hábhar craolacháin. Chomh maith leis sin, foilsíonn an BAI nótaí treorach maidir leis na cóid agus na rialacha agus sonraítear an fheidhm atá lena leithéid de chóid agus de rialacha san earnáil chraolacháin.

Tá na cóid agus rialacha mar aon leis na nótaí treoracha le fáil ar an leathanach dar teideal Cóid & Caighdeáin anseo.

Tá tuilleadh eolais maidir le gearáin agus conas gearáin a dhéanamh le fáil ar leathanach dar teideal gearán anseo.

Eisíonn an BAI a chinntí ar ghearáin agus is féidir teacht ar na foilseacháin sin ar an rannán ‘foilseacháin’ den suíomh Gréasáin  seo.

Back to top

Comhlíonadh le Cóid & Rialacha a Mhonatóitiú

Tá an t-ábhar ar fad a chraoltar ag craoltóirí ceadúnaithe na hÉireann, ábhar clár agus tráchtála san áireamh, á rialú ag an BAI. Le cois gearán maidir le craoltóireacht a phróiseáil, déanann an BAI monatóireacht ar ábhar craolacháin d’fhonn a chinntiú go bhfuil cóid agus rialacha craolacháin á gcomhlíonadh.

Chomh maith leis sin, tá an BAI freagrach as tuairisciú don Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha maidir leis an leibhéal clár léirithe in Éirinn atá ar fáil ar sheirbhísí tráchtála ceadúnaithe in Éirinn, agus ar a mhéid a bhfuil cóid fógraíochta an BAI agus go háirithe ábhar a bhféadfadh spéis dhíreach nó indíreach a bheith ag páistí ann á chomhlíonadh ag fógraíocht scar-rogha ar sheirbhísí atá ceadúnaithe lasmuigh den Stát.

Back to top

Conraitheoirí Craolacháin

Nuair a dheonaíonn an tÚdarás ceadúnas do sheirbhís teilifíse nó raidió, ní mór don pháirtí ar éirigh leis a bheith páirteach ann, agus conradh craolacháin leis an BAI a shíniú. Tabharfar breith i ndáil leis na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le conradh craolacháin ag féachaint don chineál ceadúnais a ndearnadh iarratas air, agus an cineál ceadúnais a deonaíodh. I measc na gcineálacha conarthaí áirítear conarthaí tráchtála, conarthaí pobail / pobal spéise agus soláthar ábhar don raidió agus don teilifís. Tá na conarthaí craolacháin ar fáil don phobal ónár n-oifigí nuair a iarrtar iad.

Déanann an BAI monatóireacht ar chomhlíonadh conraitheora  le téarmaí a chonartha trí roinnt gníomhaíochtaí lena n-áirítear athbhreithnithe feidhmíochta agus éisteacht le agus/nó breathnú ar ábhar craolacháin. Déanann an Coiste um Chomhlíonadh na tuarascálacha a eascraíonn as na gníomhaíochtaí seo a mheas.

Ní mór do chonraitheoir ceadú roimh ré a lorg ón Údarás más mian leis aon athruithe a dhéanamh ar théarmaí conartha agus áirítear i measc na bpríomhréimsí conarthacha úinéireacht ar agus rialú sceidil na dtiomantas clár.

Back to top

Craoltóirí Seirbhíse Poiblí

Le cois an ábhair ar na craoltóirí seirbhíse poiblí, RTÉ agus TG4, a rialú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh trí úsáid a bhaint as cóid agus rialacha agus an próiseas gearán, tá freagracht ar an BAI i dtrí phríomhréimse rialála chomh fada is a bhaineann lena leithéid de chraoltóirí:

  • Ráiteas Bliantúil ar Thiomantais Feidhmíochta
  • Athbhreithniú Bliantúil ar Mhaoiniú Poiblí
  • Athbhreithniú Cúig Bliana ar Chraoltóirí Poiblí
  • Measúnachtaí Tionchair Earnála

Baineann raon gníomhaíochtaí eile le Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí ar iarratas ó Aire na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

Back to top

Maoiniú

Tá an BAI freagrach as forbairt na hearnála craolacháin agus áirítear i measc ceann dá ghníomhaíochtaí sa réimse seo maoiniú do ghníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha a dheonú. Chomh maith leis sin, tá an BAI freagrach as eisíocaíocht cistí suntasacha faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin (1. Fuaim & Fís 3 agus 2. Scéim Chartlannaithe).

Nuair a dheonaítear maoiniú, ní mór don deontaí comhaontú deontais leis an BAI a shíniú agus ina dhiaidh sin, chun an maoiniú deonaithe a fháil, ní mór dó a léiriú go bhfuil an comhaontú deontais á chomhlíonadh aige sular féidir aon chistí eile a tharraingt anuas.

Back to top

Imscrúduithe

Le hAcht 2009, sanntar cumhachtaí imscrúdúcháin don BAI. Is féidir leis an BAI go háirithe imscrúdú a thionscnamh más rud é nár comhlíonadh téarmaí conradh craolacháin faoi alt 50 agus gur sáraíodh dualgais an chraoltóra mar a leagtar síos le hAcht 2009 nó más rud é gur sáraíodh na cóid chraolacháin agus na rialacha craolacháin faoi alt 53. Tá tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas imscrúdúcháin ar fáil anseo.

 

Back to top

Comhlíonadh Forfheidhmiú

Áirítear gníomhaíochtaí comhlíonta an BAI ar cheann de phríomhghnéithe na hoibre a chuireann sé i gcrích. Is in imeacht na mblianta a forbraíodh na gníomhaíochtaí seo a bhfuil sé mar phríomhaidhm leo comhlíonadh a mhonatóiriú, a spreagadh agus a chur chun cinn laistigh d’earnáil chraolacháin na hÉireann agus an lucht féachana agus an lucht éisteachta a chosaint. Chomh maith leis sin, tá ról ag comhlíonadh i bpríomhréimsí oibre eile lena n-áirítear deonú ceadúnas, cóid agus rialacha a fhorbairt agus is foinse eolais úsáideach í freisin maidir le treochtaí sa tionscal trí chéile.

Beartas um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú forbartha ag an BAI chun creat a sholáthar do ghníomhaíochtaí uile craoltóirí agus comhlíonta. Sonraítear sa Bheartas cur chuige ginearálta an BAI maidir le déileáil le comhlíonadh agus forfheidhmiú gach craoltóra agus conraitheora ceadúnaithe sa Stát. Is treoir ghinearálta atá ann maidir leis an mbealach a bhfuil an BAI ag feidhmiú faoi láthair. Níl sé i gceist gur treoir uileghabhálach a bheadh ann, is foinse eolais í.

Back to top