Is scéim mhaoinithe do chláir theilifíse agus raidió í Fuaim & Fís III, atá á mhaoiniú trí tháille an cheadúnais teilifíse.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór d’iarratasóirí an Fhoirm Iarratais a chomhlánú agus a n-iarratas a dhéanamh ar www.baionline.ie.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a sholáthar faoi 12:00 nóin ar an dáta deiridh atá luaite le gach babhta maoinithe.

Más iarratasóir nua thú, ní mór duit clárú dhá lá, ar a laghad, roimh an dáta deiridh.  Tá eolas maidir le conas clárú le fáil ar www.baionline.ie.  Seol r-phost chuig systeminfo@bai.ie má tá aon cheist agat.

Ná dearmad do stádas a sheiceáil!

Back to top

Dátaí deiridh do bhabhtaí atá ag teacht aníos

Babhta 34

 • Teilifís agus raidió (babhta oscailte)
 • Dáta deiridh 7ú Samhain 2019.
 • Súil le cinntí i Feabhra/Márta 2020.

 

Back to top

Doiciméid / eolas úsáideach

 • Tá liosta de na measúnóirí a bhí páirteach i mbabhtaí a reáchtáladh roimhe seo le fáil ach iad a lorg, agus tá torthaí na dtrí bhabhta dheireanacha postáilte ar an leathanach seo:
Back to top

Cuspóirí na scéime

 • Cláir ar ardchaighdeáin maidir le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann a fhorbairt;
 • Na cláir seo a fhorbairt trí Ghaeilge;
 • Cur le hinfhaighteacht lucht féachána sa Stát ar na cláir thuasluaite;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar éagsúlacht chultúr agus oidhreacht na hÉireann;
 • Oidhreacht bhéil na hÉireann agus gnéithe d’oidhreacht na hÉireann atá á ligean i ndearmad, atá i mbaol, nach bhfuil taifeadta roimhe seo, a thaifeadadh, agus;
 • Craoltóireacht áitiúil agus phobail a fhorbairt.

Chun na cuspóirí seo a chur i gcrích, tairgeann an Scéim maoiniú deontais do chláir nua theilifíse agus raidió atá dírithe ar na téamaí seo a leanas:

 • Cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann;
 • Litearthacht aosaigh nó sna meáin a fheabhsú;
 • Cur le feasacht agus le tuiscint an phobail ar shaincheisteanna domhanda a bhfuil tionchar acu ar an Stát agus ar thíortha seachas an Stát; agus/nó
 • Aon téama thuasluaite trí mheán na Gaeilge.
Back to top

Eolas bunúsach maidir leis an Scéim

 • Tá an Scéim á maoiniú ag an gCiste Craolacháin, ciste a bhfuil 7% den ghlanioncam bliantúil ó cheadúnais teilifíse san áireamh ann.
 • Is ar an BAI atá an fhreagracht as riaradh an chiste seo sannta.
 • Tá Scéim Chartlannaithe an BAI á maoiniú ag an gCiste Craolacháin chomh maith.
 • Is trí chóras maoinithe babhtaí a leithdháileann an BAI maoiniú de ghnáth.
 • Le haghaidh gach babhta, sonraíonn an BAI am agus dáta deiridh; na cineálacha iarratas is féidir a dhéanamh agus an méid maoinithe a bheidh ar fáil.
Back to top