Conas iarratas a dhéanamh

Léigh an Treoir d’Iarratasóirí, Comhlánaigh d’iarratas agus cuir isteach é faoin dáta agus faoin am deiridh.

Uaslódálfar doiciméid Iarratais Bhabhta Ábhartha nuair a bheidh siad réidh. Níl aon bhabhtaí oscailte ann faoi láthair.

Is féidir leat na Treoracha d’Iarratasóirí is déanaí a léamh agus féachaint ar na foirmeacha Iarratais thíos.

Ta cóip den Scéim le fáil anseo.

Treoir d’Iarratasóirí – Babhta 47 – Babhta Oscailte

Foirm Iarratais – Babhta 47

Treoir d’Iarratasóirí – Babhta 48 – Raidió & Teilifís Phobail 

Foirm Iarratais – Babhta 48 – Raidió & Teilifís Phobail 

Back to top

Babtaí maoinithe

31.03.23 Nuashonrú ar an gcéad Bhabhta Fuaim & Fís eile “Babhta 49”

Tá áthas ar Choimisiún na Meán a fhógairt go mbeidh an chéad Bhabhta Fuaim & Fís eile, Babhta 49, ag oscailt Déardaoin, 20 Aibreán agus ag dúnadh ag meán lae ar an bpointe Dé Máirt, 30 Bealtaine. Beidh an Fhoirm Iarratais agus na Treoirlínte do Bhabhta 49 ar fáil ón 20 Aibreán ar www.baionline.ie.

Babhta oscailte a bheidh i mBabhta 49 agus glacfar le hiarratais ar chláir teilifíse agus raidió ar théamaí ábhartha go a sheachadadh de réir na dTreoirlínte d’Iarratasóirí. Reáchtálfaidh An Coimisiún seimineár gréasáin d’iarratasóirí  ionchasacha Dé Céadaoin 26 Aibreán ag 11:30-12:30. Más mian leat do spéis a léiriú chun freastal ar an imeacht seo, seol ríomhphost chuig sv4@cnam.ie roimh am scoir gnó ar an 24 Aibreán.

Má tá ceisteanna ginearálta agat ar an mBabhta, seol ríomhphost chuig sv4@cnam.iefáiltiú@cnam.ie chun cúnamh a fháil.

Back to top

Doiciméid / eolas úsáideach

Cinntí Maoinithe le Déanaí

Babhta 46 – (Maoiniú do chláir Gaeilge) – Cinntí

Babhta 45 – (Maoiniú do Chláír Cheoil Bheo) – Cinntí

Babhta 44 – (Athrú Aeráide/Gníomhaíocht Aeráide) – Cinntí

Liosta de Mheasúnóirí Seachtracha

Déanann foireann de mheasúnóirí seachtracha na hiarratais a mheas bunaithe ar a dtaithí ábhartha agus ar na critéir mheasúnaithe do gach babhta.

Tá na Measúnóirí le déanaí de réir bhabhta ar fáil thíos.

Babhta 46 – (Maoiniú do Chláir Gaeilge) – Measúnóirí

Babhta 45 – (Maoiniú do Chláir Cheoil Bheo) – Measúnóirí

Babhta 44 – (Clár faoi Athrú Aeráide/ Gníomhaíocht Aeráide) – Measúnóirí

 

Back to top

Cuspóirí na scéime

 • Cláir ar ardchaighdeáin maidir le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann a fhorbairt;
 • Na cláir seo a fhorbairt trí Ghaeilge;
 • Cur le hinfhaighteacht lucht féachána sa Stát ar na cláir thuasluaite;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar éagsúlacht chultúr agus oidhreacht na hÉireann;
 • Oidhreacht bhéil na hÉireann agus gnéithe d’oidhreacht na hÉireann atá á ligean i ndearmad, atá i mbaol, nach bhfuil taifeadta roimhe seo, a thaifeadadh, agus;
 • Craoltóireacht áitiúil agus phobail a fhorbairt.

Chun na cuspóirí seo a chur i gcrích, tairgeann an Scéim maoiniú deontais do chláir nua theilifíse agus raidió atá dírithe ar na téamaí seo a leanas:

 • Cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann;
 • Litearthacht aosaigh nó sna meáin a fheabhsú;
 • Cur le feasacht agus le tuiscint an phobail ar shaincheisteanna domhanda a bhfuil tionchar acu ar an Stát agus ar thíortha seachas an Stát; agus/nó
 • Aon téama thuasluaite trí mheán na Gaeilge.
Back to top

Eolas bunúsach maidir leis an Scéim

 • Tá an Scéim á maoiniú ag an gCiste Craolacháin, ciste a bhfuil 7% den ghlanioncam bliantúil ó cheadúnais teilifíse san áireamh ann.
 • Is ar an BAI atá an fhreagracht as riaradh an chiste seo sannta.
 • Tá Scéim Chartlannaithe an BAI á maoiniú ag an gCiste Craolacháin chomh maith.
 • Is trí chóras maoinithe babhtaí a leithdháileann an BAI maoiniú de ghnáth.
 • Le haghaidh gach babhta, sonraíonn an BAI am agus dáta deiridh; na cineálacha iarratas is féidir a dhéanamh agus an méid maoinithe a bheidh ar fáil.
Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól Raidió

Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól Iomlán

Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól mealltóige

Back to top