Conas iarratas a dhéanamh

 • Tá cóip den Scéim le fáil anseo.
Back to top

Babtaí maoinithe ráithe 4

Babhta 47 – Babhta Oscailte 

Oscailte, dúnta 12 meán lae ar an bpointe Dé Déardaoin, 8 Nollaig 2022 (c. €4.9m) 

Babhta 48 –  Leasa Sóisialta – Raidió & Teilifiís Phobail 

Oscailte, dúnta 12 meán lae ar an bpointe Dé Máirt, 13 Nollaig 2022 (c. €750k) 

Back to top

Doiciméid / eolas úsáideach

  • Tá liosta de na measúnóirí a bhí páirteach i mbabhtaí a reáchtáladh roimhe seo le fáil ach iad a lorg, agus tá torthaí na dtrí bhabhta dheireanacha postáilte ar an leathanach seo:
Back to top

Cuspóirí na scéime

 • Cláir ar ardchaighdeáin maidir le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann a fhorbairt;
 • Na cláir seo a fhorbairt trí Ghaeilge;
 • Cur le hinfhaighteacht lucht féachána sa Stát ar na cláir thuasluaite;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar éagsúlacht chultúr agus oidhreacht na hÉireann;
 • Oidhreacht bhéil na hÉireann agus gnéithe d’oidhreacht na hÉireann atá á ligean i ndearmad, atá i mbaol, nach bhfuil taifeadta roimhe seo, a thaifeadadh, agus;
 • Craoltóireacht áitiúil agus phobail a fhorbairt.

Chun na cuspóirí seo a chur i gcrích, tairgeann an Scéim maoiniú deontais do chláir nua theilifíse agus raidió atá dírithe ar na téamaí seo a leanas:

 • Cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann;
 • Litearthacht aosaigh nó sna meáin a fheabhsú;
 • Cur le feasacht agus le tuiscint an phobail ar shaincheisteanna domhanda a bhfuil tionchar acu ar an Stát agus ar thíortha seachas an Stát; agus/nó
 • Aon téama thuasluaite trí mheán na Gaeilge.
Back to top

Eolas bunúsach maidir leis an Scéim

 • Tá an Scéim á maoiniú ag an gCiste Craolacháin, ciste a bhfuil 7% den ghlanioncam bliantúil ó cheadúnais teilifíse san áireamh ann.
 • Is ar an BAI atá an fhreagracht as riaradh an chiste seo sannta.
 • Tá Scéim Chartlannaithe an BAI á maoiniú ag an gCiste Craolacháin chomh maith.
 • Is trí chóras maoinithe babhtaí a leithdháileann an BAI maoiniú de ghnáth.
 • Le haghaidh gach babhta, sonraíonn an BAI am agus dáta deiridh; na cineálacha iarratas is féidir a dhéanamh agus an méid maoinithe a bheidh ar fáil.
Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól Raidió

Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól Iomlán

Back to top

Fuaim agus Fís BAI - Seóspól mealltóige

Back to top