Dúshlán earnáil chraolacháin na hÉireann a thabhairt agus tacú leis an earnáil chéanna lena chinntiú gur earnáil ábhartha agus riachtanach í a bhfuil seirbhís á seachadadh don lucht féachana aici

Ról an BAI

Tá béim straitéiseach á leagan ag an BAI le fada ar thacú leis an earnáil chraolacháin trí ghníomhaíochtaí foghlama agus forbartha.  Ainneoin nach seachadann an BAI gníomhaíochtaí oiliúna agus forbartha, tá cur chuige inbhuanaithe forbartha aige atá dírithe ar líonraí tionscail ábhartha a fhorbairt agus tacú leo agus ar oibriú na scéimeanna maoinithe, cur chuige as a n-eascraíonn tionscnaimh oiriúnacha agus ábhartha oiliúna agus forbartha dá chomhaltaí.  Chuir an cur chuige seo ar chumas an BAI cur le agus tacú le cultúr foghlama agus forbartha laistigh den tionscal. Cabhraíonn infheistíocht i bhfoghlaim agus i bhforbairt le craoltóirí freagairt do leasa agus do riachtanais lucht éisteachta agus lucht féachana na hÉireann.

Back to top

Beartas um Fhoghlaim & Forbairt Earnála

Soláthraíonn an Beartas um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála an creat a chuireann ar chumas an BAI pleanáil straitéiseach a dhéanamh, tacú leis an bhfás leanúnach san earnáil chraolacháin agus an fás sin a thomhas agus a mheas, trí raon gníomhaíochtaí agus cur chuige oiliúna, foghlama agus forbartha laistigh dá théarmaí tagartha reachtúla agus straitéiseacha. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi chistiú le haghaidh Forbairt Earnála, seol ríomphost chuig an bhfoireann um Fhorbairt Earnála ag secdev@cnam.ie

Back to top

Maoiniú Líonra

Gach bliain soláthraíonn an BAI maoiniú do roinnt líonraí tionscail roghnaithe chun tacú le gníomhaíochtaí éagsúla foghlama agus forbartha. Seo a leanas an liosta reatha tionscnamh líonra a bhfuil tacaíocht á fáil acu:

Back to top

Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail

Tá Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail ar oscailt ar bhonn leanúnach do gach craoltóir raidió agus teilifíse Pobail agus Pobail Leasa sa tír. Tá sí deartha chun tacaíocht chistithe a thairiscint chun cur ar chumas na gcraoltóirí dul i mbun tionscadal lena gcuirfear ar aghaidh forbairt eagrúcháin a stáisiún. Áirítear na tograí seo a leanas sna tograí forbartha eagraíochtúla ar féidir maoiniú a fháil ar a son:

 • athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar bheartais agus nósanna imeachta an stáisiúin le cabhrú lena chinntiú go rialaítear stáisiúin go maith,
 • deiseanna oiliúna agus forbartha a chur ar fáil d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha an stáisiúin,
 • foirne láidre a thógáil agus naisc a fhorbairt leis na pobail a bhfreastalaítear orthu, agus
 • comhpháirtíochtaí idir stáisiúin pobail agus pobal suime a fhorbairt, ag féachaint le cultúr ina roinntear dea-chleachtais a chur chun cinn.

Glacfaidh an BAI le hiarratais agus déanfar measúnú orthu ar bhonn leanúnach de réir mar a chuirtear isteach iad. Tá treoirlínte d’iarratasóirí agus foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil anseo. Cruthaíodh seoladh ríomhphoist tiomanta don scéim seo le cabhrú leis an bpróiseas iarratais: cbss@cnam.ie.

Back to top

Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin

Soláthraíonn an Scéim Mhaoinithe um Thaighde sna Meáin maoiniú d’acadóirí chun taighde a dhéanamh ar cheisteanna tráthúla a bhaineann leis an tionscal craolacháin. Tá sé mar aidhm ag an Scéim:

 • naisc a fhorbairt agus a choinneáil idir an BAI, institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin
 • tionscnaimh thaighde ar ardchaighdeán a thiomáint d’fhonn bonn láidir fianaise a chur ar fáil don timpeallacht rialála atá mar chuid d’obair an BAI
 • taighde a chur ar fáil lena n-éascófar don BAI freastal ar riachtanais lucht féachana agus éisteachta in Éirinn

 

Maoiníodh na tionscadail taighde seo a leanas faoin Scéim le déanaí:

Auditing gender and diversity change in Irish media sectors (MU/MIC/UCD)

 • Foilsíodh an tuarascáil deiridh i mí Iúil 2021 agus tá sí ar fáil anseo.

RTÉ and Covid-19 – Diversity and Inclusion and meeting public needs (DCU/RTÉ)

 •   Foilsíodh an tuarascáil deiridh i mí Lúnasa 2021 agus tá sí ar fáil anseo.

Broadcasting Irish Emigration in an Era of Global Mobility (IT Carlow/UCD)

 • Is tuarascáil í seo ar thábhacht na meán craolta dóibh siúd i measc diaspóra na hÉireann. Foilsíodh an tuarascáil deiridh i mí na Samhna 2018 Lúnasa 2021 agus tá sí ar fáil anseo.

 

Back to top

Scéim Tacaíochta do Sheirbhísí Sealadacha Raidió

Soláthraíonn an Scéim seo maoiniú do ghníomhaíochtaí oiliúna, forbartha agus/nó measúnachta. Is é €500 an uasmhéid a sholáthraítear do gach stáisiún. Féadfaidh stáisiún iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do ghníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le gníomhaíochtaí oiliúna reatha nó d’fhéadfaí an maoiniú a úsáid chun measúnacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí oiliúna, forbartha agus / nó measúnachta reatha an stáisiúin, nó gníomhaíochtaí a cuireadh i gcrích roimhe seo. Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

 

 

 

Back to top

Tionscnamh / Tionscadail Reatha Eile

Chomh maith leis sin, táimid ag tacú le roinnt tionscadal eile lena n-áirítear:

Clár Learning Waves do Chéimithe le hIriseoireacht

 • Is tionscnamh intéirneachta é clár Learning Waves do Chéimithe le hIriseoireacht, a seoladh don chéad uair in 2019. Faoi chlár 2021 agus 2022, gheobhaidh deichniúr céimí meantóireacht, oiliúint phraiticiúil, chomh maith le deiseanna forbartha agus cruthaithe ábhar le linn dóibh a bheith ag obair i gceann de stáisiúin raidió neamhspleácha na tíre. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.
Back to top

Tionscnaimh BAI maidir leis an Éagsúlacht

Mar chuid d’fheidhmiú Fhoghlaim agus Fhorbairt Earnála an BAI, tugtar tacaíocht do réimse leathan tionscnamh a bhaineann leis an nGaeilge, Comhionannas Inscne, Éagsúlacht & Cuimsiú. Tá níos mó eolais ar fáil anseo.

Back to top