An chruthaitheacht agus an nuálaíocht a spreagadh mar ghnéithe dearscnaitheacha d’earnáil chlosamhairc na hÉireann;

Saothrú le geallsealbhóirí chun tacú le gnóthú inbhuanaitheachta níos mó d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.

Ról an BAI

Tá ról lárnach ag Údarás Craolacháin na hÉireann i bhforbairt agus i dtacú leis an earnáil chraolacháin in Éirinn. I láthair na huaire, is ann do raon tacaíochtaí agus tionscnamh maoinithe, le cabhrú leis an BAI an ról seo a chomhlíonadh.

Tá athrú agus forbairt ag teacht ar ról forbartha agus tacaíochta an BAI, ar aon dul le riachtanais na hearnála.

Back to top

Scéim Chiste Fuaime & Físe 3

Is scéim mhaoinithe don teilifís agus don raidió é Fuaim & Fís 3, scéim a sholáthraíonn maoiniú chun tacú le cláir ar ardchaighdeán maidir le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann a sholáthar, mar aon le cláir a bhfuil sé mar aidhm leo litearthacht aosaigh a fheabhsú.

Back to top

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Tá an BAI tiomanta d’oibriú go leanúnach igcomhpháirt le craoltóirí agus le líonraí tionscail chun dul i ngleic leis na sainriach tanais forbartha a chuirfidh le hacmhainn na hearnála.

Cabhraíonn infheistíocht I bhfoghlaim agus i bhforbairt le craoltóirí freagairt do leasa agus do riachtanais lucht éisteachta agus lucht féachana na hÉireann.

Back to top

Scéim an Chiste Chartlannaithe

Soláthraíonn an Scéim Cistiúcháin do Chartlannú Ábhar Cláir (“Scéim Cartlannúcháin”) tacaíocht forbartha do chultúr cartlannúcháin san earnáil craolacháin Éireannach agus cuirfidh sí le caomhnú oidhreacht craolacháin Eireannach.

Baineann an Scéim Cartlannúcháin le hábhar cláir agus fógraí a chraoladh go hiomlán nó i bpáirt, nó taifeadta chun craoladh, ar an raidió agus/an ar an teilifís. Reáchtáil an BAI trí babhta cistiúcháin faoin chéad Scéim Cartlannúcháin, a chuaigh as bhfeidhm in Aibreán 2016, (liosta d’iarratasóirí rathúla).

Tar éis próisis athbhreithnithe, forbraíodh an dara scéim cartlannúcháin (“Scéim Cartlannúcháin 2”) agus bhí sí ceadaithe ag Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i mí an Mheithimh 2018. Reáchtálann Scéim Cartlannúcháin 2 go 2022.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na treoirlínte.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na treoirlínte teicniciúla.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil an foirm iarratais.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil an Fógra Poiblí.

Dáta deiridh d’iarratais: 12 meán lae Déardaoin, 4ú Deireadh Fómhair, 2018. 

Ba chóir aon cheisteanna i dtaobh na Scéime a chur go dtí archiving@bai.ie

Back to top

Scéim Urraíochta

Nuair a bhíonn urraíocht á deonú, glacann an BAI leis gurb ionann an urraíocht agus ranníocaíocht airgid nó chomhchineáil táirgthe d’eagraíocht, nó do dhuine aonair, chun críocha imeacht ar leith a chur ar stáitse, seirbhís a sholáthar nó tabhairt faoi ghníomhaíocht atá ag teacht le misean agus le cuspóirí an BAI, a n-eascróidh tairbhe shonraithe aisti.

Trí thacaíocht i bhfoirm urraíochta a sholáthar dá leithéid d’imeachtaí/gníomhaíochtaí, tá an BAI ag cur le fás agus le forbairt leanúnach thionscal closamhairc na hÉireann.  Is uirlis thábhachtach í an urraíocht freisin a chuireann ar chumas an BAI cumarsáid agus teagmháil a chothú idir raon grúpaí páirtithe leasmhara.

Reáchtáiltear an Scéim Urraíochta gach bliain agus déanann an tÚdarás na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí atá le maoiniú gach bliain a mheas roimh theacht ar chomhaontú ina leith (liosta de na himeachtaí / gníomhaíochtaí reatha (Béarla).

Fáiltíonn an BAI roimh iarratais don Scéim Urraíochta 2019. Is é meán lae Déardaoin, an 29ú Samhain 2018, an spriocdháta

 

Back to top

Dreasacht comhfhorbartha Cheanada-na hÉireann um thionscadail chlosamhairc

Is comhoibriú é Dreasacht Comhfhorbartha Cheanada-na hÉireann idir Ciste Meán Cheanada (CMF) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun comhfhorbairt tionscadal closamhairc incháilithe idir léiritheoirí as Ceanada agus Éirinn a mhaoiniú.

Tá €410,000, ar an iomlán, á chur ar fáil thar thréimhse trí bliana, chun tacú le léiritheoirí Éireannacha agus Ceanadacha chun comhléiriúcháin a fhorbairt a chraolfar ar sheirbhísí teilifíse na hÉireann agus Cheanada.

Tugtar cuireadh do léiritheoirí ar spéis leo comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht forbartha seo próifíl dá gcuideachta a chur in airde ar láithreán gréasáin an CMF trí chliceáil anseo. Beidh próifílí inrochtana ag cách, ina measc comhpháirtithe féideartha ó thíortha eile.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar na treoirlínte (Béarla).

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil an foirm iarratais (Béarla).

Dáta deiridh d’iarratais: Meán Fómhair 28, 2018. 

Back to top

Scéim Tacaíochta don Chraolachán Pobail

Tá Scéim Tacaíochta 2018 don Chraolachán Pobail ar oscailt do gach craoltóir raidió agus teilifíse Pobail agus Pobail Leasa sa tír, le ciste iomlán ar fiú €25,000 ar fáil di. Tá sí deartha chun tacaíocht chistithe a thairiscint chun cur ar chumas na gcraoltóirí dul i mbun tionscadal lena gcuirfear ar aghaidh forbairt eagrúcháin a stáisiún.

Áirítear na tograí seo a leanas sna tograí forbartha eagraíochtúla ar féidir maoiniú a fháil ar a son:

  • athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar bheartais agus nósanna imeachta an stáisiúin le cabhrú lena chinntiú go rialaítear stáisiúin go maith,
  • deiseanna oiliúna agus forbartha a chur ar fáil d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha an stáisiúin,
  • foirne láidre a thógáil agus naisc a fhorbairt leis na pobail a bhfreastalaítear orthu, agus
  • comhpháirtíochtaí idir stáisiúin pobail agus pobal suime a fhorbairt, ag féachaint le cultúr ina roinntear dea-chleachtais a chur chun cinn.

Glacfaidh an BAI le hiarratais agus déanfar measúnú orthu ar bhonn leanúnach de réir mar a chuirtear isteach iad; is forbairt nua í seo don bhliain 2018. Tá treoirlínte d’iarratasóirí agus foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil anseo. Cruthaíodh seoladh ríomhphoist tiomanta don scéim seo le cabhrú leis an bpróiseas iarratais: cbss@bai.ie.

Back to top