Seirbhísí Tráchtála

Is é an tÚdarás a chuireann tús leis an bpróiseas ceadúnaithe do sheirbhísí clár teilifíse tráchtála.

Faoi láthair tá roinnt seirbhísí teilifíse tráchtála ar an aer ar bhonn náisiúnta a sholáthraíonn meascán d’ábhar siamsaíochta, nuacht/cúrsaí reatha agus spórt.  Is iad na stáisiúin Virgin Media Three, Virgin Media Four, Premier Sports agus réimse leathan cainéal arna n-oibriú ag an Warner Bros. Discovery Group.

Back to top

Seirbhísí Pobail

Is é an tÚdarás a thionscnaíonn an próiseas ceadúnaithe do sheirbhísí teilifíse pobail.   Tá trí sheirbhís dá leithéid ar an aer faoi láthair;  DCTV i mBaile Átha Cliath, CCTV i gCorcaigh agus P5TV san Uaimh (seiceáil na sonraí).

Back to top

Conarthaí Soláthar Ábhar

Ní mór d’aon duine ar mian leis tiomsúchán d’ábhar clár a sholáthar lena áireamh mar chuid d’ilphléasc, nó chun é a tharchur mar sheirbhís chraolacháin sa Stát, nó i gcuid den Stát nó in áit éigin eile trí líonra cumarsáide leictreonaí lena n-áirítear líonra satailíte, córas MMD, líonra trastíre fhosaithe nó mhóibíligh, líonra teilifíse cábla, líonra teilifíse prótacal idirlín, nó aon fhoirm eile de líonra cumarsáide leictreonaí, iarratas ar chonradh soláthar ábhar (Béarla) a chur faoi bhráid an BAI.

Back to top

Teilifís Dhigiteach Trastíre

Tá an BAI freagrach as ilphléacsanna DTT (Béarla) in Éirinn a cheadúnú sa bhreis ar a bhfuil á soláthar ag RTÉ. Is í an phríomhaidhm atá le DTT a chinntiú go bhfuil éagsúlacht seirbhísí agus ábhar clár ar fáil go leanúnach i ré dhigiteach.

Tá breithniú cúramach déanta ag an BAI ar na féidearthachtaí a bhaineann le DTT a sholáthar ar bhonn tráchtála in Éirinn. In 2010, i ndiaidh próiseas ceadúnaithe maidir le DTT a tionscnaíodh in 2008 a thabhairt chun críche, próiseas a raibh de thoradh air nár éirigh le haon cheann den triúr iarratasóirí a thabhairt chun críche go sásúil, rinne an BAI tuilleadh breithniúcháin (Béarla) ar na féidearthachtaí a bhain le DTT a sholáthar ar bhonn tráchtála in Éirinn.

In 2013, rinne an BAI athbhreithniú (Béarla) ar an bpoitéinseal a bhain leis agus aimsíodh de thoradh an athbhreithnithe nach raibh na coinníollacha margaidh fabhrach chun a leithéid de sheirbhís a bhunú agus, dá réir sin, cinneadh gan leanúint le próiseas ceadúnaithe.

Back to top

Treoirleabhair Leictreonacha Clár

Ciallaíonn treoirleabhar leictreonach clár aon mhodh leictreonach a úsáidtear chun eolas a sholáthar don phobal maidir le sceideal ábhar clár aon seirbhís chraolacháin agus arb ionann an modh leictreonach agus dlúthchuid den chóras dáileacháin agus glactha a bhfuil an tseirbhís chraolacháin á soláthar aige.

Tá an BAI freagrach as ceadúnú chonarthaí na dtreoirleabhar leictreonach clár agus i gcomhairle le ComReg, féadfaidh sé rialacha a ullmhú maidir le conas is ceart an t-eolas maidir le hábhar sceideal na gclár a léiriú sa chás gur cuid de threoirleabhar é.

Back to top

Doiciméid Cheadúnaithe Úsáideacha d'Iarratasóirí Ionchasacha

Back to top