Seirbhísí Tráchtála

Is é an tÚdarás a thionscnaíonn an próiseas ceadúnaithe do theilifís tráchtála.

Tá 3 sheirbhís teilifíse tráchtála ar an aer ar bhonn náisiúnta faoi láthair, seirbhísí a sholáthraíonn meascán d’ábhar siamsaíochta, nuacht/cúrsaí reatha agus spórt.  Is iad na stáisiúin atá i gceist TV3,  TV3 +1 agus 3e.

Back to top

Seirbhísí Pobail

Is é an tÚdarás a thionscnaíonn an próiseas ceadúnaithe do sheirbhísí teilifíse pobail.   Tá trí sheirbhís dá leithéid ar an aer faoi láthair;  DCTV i mBaile Átha Cliath, CCTV i gCorcaigh agus P5TV san Uaimh (seiceáil na sonraí).

Back to top

Conarthaí Soláthar Ábhar

Ní mór d’aon duine ar mian leis tiomsúchán d’ábhar clár a sholáthar lena áireamh mar chuid d’ilphléasc, nó chun é a tharchur mar sheirbhís chraolacháin sa Stát, nó i gcuid den Stát nó in áit éigin eile trí líonra cumarsáide leictreonaí lena n-áirítear líonra satailíte, córas MMD, líonra trastíre fhosaithe nó mhóibíligh, líonra teilifíse cábla, líonra teilifíse prótacal idirlín, nó aon fhoirm eile de líonra cumarsáide leictreonaí, iarratas ar chonradh soláthar ábhar a chur faoi bhráid an BAI.  I láthair na huaire, tá 10 seirbhís ar an aer.

Back to top

Teilifís Dhigiteach Trastíre

Tá an BAI freagrach as ilphléacsanna DTT (Béarla) in Éirinn a cheadúnú sa bhreis ar a bhfuil á soláthar ag RTÉ. Is í an phríomhaidhm atá le DTT a chinntiú go bhfuil éagsúlacht seirbhísí agus ábhar clár ar fáil go leanúnach i ré dhigiteach.

Tá breithniú cúramach déanta ag an BAI ar na féidearthachtaí a bhaineann le DTT a sholáthar ar bhonn tráchtála in Éirinn. In 2010, i ndiaidh próiseas ceadúnaithe maidir le DTT a tionscnaíodh in 2008 a thabhairt chun críche, próiseas a raibh de thoradh air nár éirigh le haon cheann den triúr iarratasóirí a thabhairt chun críche go sásúil, rinne an BAI tuilleadh breithniúcháin (Béarla) ar na féidearthachtaí a bhain le DTT a sholáthar ar bhonn tráchtála in Éirinn.

In 2013, rinne an BAI athbhreithniú (Béarla) ar an bpoitéinseal a bhain leis agus aimsíodh de thoradh an athbhreithnithe nach raibh na coinníollacha margaidh fabhrach chun a leithéid de sheirbhís a bhunú agus, dá réir sin, cinneadh gan leanúint le próiseas ceadúnaithe.

Back to top

Treoirleabhair Leictreonacha Clár

Ciallaíonn treoirleabhar leictreonach clár aon mhodh leictreonach a úsáidtear chun eolas a sholáthar don phobal maidir le sceideal ábhar clár aon seirbhís chraolacháin agus arb ionann an modh leictreonach agus dlúthchuid den chóras dáileacháin agus glactha a bhfuil an tseirbhís chraolacháin á soláthar aige.

Tá an BAI freagrach as ceadúnú chonarthaí na dtreoirleabhar leictreonach clár agus i gcomhairle le ComReg, féadfaidh sé rialacha a ullmhú maidir le conas is ceart an t-eolas maidir le hábhar sceideal na gclár a léiriú sa chás gur cuid de threoirleabhar é.

Back to top

Doiciméid Cheadúnaithe Úsáideacha d'Iarratasóirí Ionchasacha

Back to top