Chun craolachán a rialú, a chothú agus chun tacú leis ar mhaithe leis an bpobal

An Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú

An Éagsúlacht & an Iolracht a chur chun cinn

Rialú

Tá ábhar craolacháin agus oibleagáidí suntasacha eile craoltóirí á rialú againn.

Tuilleadh Eolais

Maoiniú & Forbairt

Tacaímid go réamhghníomhach le forbairt leantach na hearnála craolacháin in Éirinn.

Tuilleadh Eolais

Ceadúnú

Ceadúnaímid seirbhísí craolacháin neamhspleácha agus é mar aidhm againn a chinntiú go mbeidh roghanna éagsúla ag an lucht éisteacht agus ag an lucht féachan.

Tuilleadh Eolais

Chun iolracht glórtha, tuairimí, soláthraithe agus foinsí sna meáin Éireannacha a chur chun cinn

Eagraítear cuspóirí an BAI do na blianta 2017-19 faoi chúig théama straitéiseacha: 1) An Éagsúlacht agus an Iolracht a Chur chun Cinn; 2) an Feabhas agus an Chuntasacht a Ghnóthú; 3) Cumarsáid a Dhéanamh agus Tionchar a Fheidhmiú; 4) Luchtanna Féachana/Éisteachta a Chumhachtú; agus

5) an Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú.  Léirítear le cuimsiú an dara téama ár n-aitheantas do na dúshláin phráinneacha sa limistéar seo.  Aithnítear sa Ráiteas Straitéise na torthaí a mbeifear ag dúil leo faoin mbliain 2019 i ndáil le gach cuspóir.

Gné lárnach d’obair an Údaráis é a Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin a chur chun feidhme agus na cuspóirí atá sonraithe sa Straitéis a chur i gcrích; cláir ar ardchaighdeán a chur ar fáil do lucht féachana agus do lucht éisteachta na hÉireann; léargas a thabhairt ar shaibhreas agus ar éagsúlacht shochaí na hÉireann; tacú le hiriseoireacht ar ardchaighdeán; nuálaíocht a spreagadh; léargas a thabhairt ar acmhainn samhlaíochta na tíre agus ar phobal na tíre; glacadh leis an iolracht theangeolaíoch mar bhuntáiste cultúrtha.