Tá an BAI ag tabhairt cuiridh d’aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara um sholáthar seirbhísí craolacháin fuaime nua a dhéanamh faoi 12 meán lae, Déardaoin, 3 Lúnasa 2017.

Is féidir leat a gcuid aighneachta a thaisceadh ach leas a bhaint as an bhfoirm freagra thíos, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig bss@bai.ie.  D’iarrfadh BAI ort nuair a dhréachtaíonn tú d’aighneachta go gcoinníonn tú leis an bhformáid arna leagan amach i gcuid 3 de na Treoirlínte le haghaidh aighneacht dá leithéid a dhéanamh, atá ar fáil  anseo.

.

Ról An BAI

I gcomhréir le hAlt 26(1)(a) den Acht Craolacháin 2009 (“Acht 2009”), tá an tÚdarás ag tabhairt faoi shaothar ullmhaitheach i láthair na huaire do leasú a Straitéise Seirbhísí Craolacháin (“an SSC reatha”).  Ceann d’eochairghnéithe an tsaothair sin a bhainfidh le saothar mór taighde lena soláthrófar anailís chuimsitheach chomhshaoil agus eacnamaíoch den láthair mhargaidh in Éirinn an lá inniu ann.

Chun cúnamh leis an tionscadal taighde is amhlaidh atá an tÚdarás ag tabhairt cuiridh d’aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara um sholáthar seirbhísí craolacháin fuaime nua.  Beidh na haighneachtaí leasa a fhaightear mar pháirt den taighde don athbhreithniú den SSC reatha agus beidh aird ar aon mheasúnú ar na haighneachtaí chuig aidhmeanna polasaithe an Údaráis d’ilchineálacht, inbhuanaitheacht, iolracht agus an úsáid éifeachtúil den speictream.

Glaoch ar Aighneachtaí

Sa ghlao ar aighneachtaí leasa de sheirbhís craolacháin fuaime tráchtála nua, glacfaidh an tÚdarás roimh mholtaí faoi chineál na seirbhíse/seirbhísí lena soláthar, agus faoi na limistéir ar a bhfreastalófar leis na seirbhísí breise sin.

Ba cheart go leanfadh na haighneachtaí an struchtúr a imlínítear sna Treoirlínte Aighneachata Leas San Fhoráil de Sheirbhísí Craolacháin Fuaime Tráchtála Analóige Nua Bandaí FM.

Ba chóir do pháirtithe leasmhara a n-aighneachtaí a dhéanamh i bhformáid leictreonach (PDF) gan a bheith níos mó ná 8MB i saghas chuig an BAI ag bss@bai.ie, nó ag baint úsáid as an foirm thíos.  Tá aighneacht ar leith ag teastáil le haghaidh gach seirbhís nua beartaithe.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneacht a dhéanamh ná 12 meán lae an Déardaoin 3ú Lúnasa 2017.

Rochtain Phoiblí & Faisnéis Rúnda

Beidh na haighneachtaí ar fad ar fáil don taighdeoir faoi chonradh ón BAI chun athbhreithniú a dhéanamh ar an earnáil chraolacháin, atá ag tosaigh i Lúnasa 2017.  Beidh na haighneachtaí ar fáil go poiblí freisin nuair atá siad measta ag an Údarás.

Is féidir leis an BAI gan cead a thabhairt de bhaill den phobal theacht ar ábhar páirteach in aighneacht leasa nuair a cheapann an BAI gur cheart ábhar mar seo a bheith rúnda. Meastar gur eolas rúnda é inter alia, faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de, agus eolas, a nochtadh de, a bheadh sárú d’oibleagáid rúnda ann a bhfuil de chomaoin ag páirtí leasmhar don tríú páirtí.

Caithfear eolas a cheaptar a bheith rúnda ó pháirtí leasmhar le taispeáint in aguisín chuig an aighneacht leasa. Ba chóir don aguisín a bheith marcáilte “rúnda”. Caithfear a leagann amach na cúiseanna a chreidtear an t-eolas a bheith rúnda.

Tá aon chomhaontuithe idir an BAI agus na páirtithe leasmhara maidir le faisnéis rúnda agus/nó atá íogair ó thaobh na tráchtála de gan réamhchlaonadh chuig oibleagáidí an BAI de réir an dlí, de réir an Achta Craolacháin 2009 agus an tAcht Saoráil Faisnéise 2014.  Mar sin ní féidir leis an BAI an t-eolas atá glacadh mar rúnda a iarradh ar pháirtí leasmhar nó a chreidtear dá réir, d’fhéadfadh nach bhfuil sé nochta de bhun dlí.  Tá tuilleadh faisnéise ar fail faoi oibleagáidí an BAI de réir Saoráil Faisnéise agus faoin gcur chuige a ghlacann sé ina Leith.

Eolas teagmhála

*Riachtanach