Fearann an BAI fáilte Uí Cheallaigh roimh aon tuairimí faoi ábhar an Dréacht-Ráiteas Straitéise an BAI 2017 – 2019.

Féadfaidh tú do thuairimí a sheoladh ar aghaidh ar an Dréacht-Straitéis ar roinnt bealaí.   Chun cabhrú leat, chuireamar dhá cheist ag deireadh Mhíreanna 2 agus 3. Is féidir freagairtí a sheoladh ar aghaidh ar líne, ar ríomhphost nó sa phost.

Post: Seol d’fhreagairt ar aghaidh i scríbhinn chuig: Dréacht-Straitéis an BAI, Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29.

Fáilte chuig an gComhairliúchán!

Forbraíodh Dréacht-Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019 (“an Dréacht-Ráiteas”) i gcomhréir le hAlt 29 den Acht Craolacháin, 2009. Tá an cháipéis seo roinnte sna trí chuid a leanas: –

Réamhrá le Dréacht-Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019

  1. Dréacht-Fhís, Dréacht-Mhisean agus Dréacht-Luachanna
  2. Dréacht-Téamaí Straitéiseacha, Dréacht-Chuspóirí Straitéiseacha agus Dréacht-Torthaí faoi 2019 an BAI

Iarrtar ar pháirtithe leasmhara Míreanna 2 agus 3 a léamh agus a bhreithniú agus a dtuairimí a sheoladh ar aghaidh ar líne trí cheann de na meicníochtaí a shainaithnítear thíos.  Chomh maith leis sin, tá Ipsos MRBI fostaithe ag an BAI chun Fóram Breithniúcháin a thionól i Samhain 2016 chun tuairimí a bhailiú ó shampla ionadaíoch den phobal ar ábhair an Dréacht-Ráitis.

Cuirfidh an fhaisnéis a bhailítear i rith na bpróiseas comhairliúcháin seo faisnéis ar fáil do chinntí deiridh an BAI ar ábhar Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019. Foilseofar an cháipéis deiridh ag tús 2017. Chomh maith leis sin, foilseoidh an BAI plean oibre trí bliana a chumhdaíonn an tréimhse 2017-2019.

 

Conas is Féidir liom Freagairt?

Féadfaidh tú do thuairimí a sheoladh ar aghaidh ar an Dréacht-Straitéis ar roinnt bealaí.   Chun cabhrú leat, chuireamar dhá cheist ag deireadh Mhíreanna 2 agus 3. Is féidir freagairtí a sheoladh ar aghaidh ar líne, ar ríomhphost nó sa phost.

Ar líne: www.bai.ie/consultations

Ríomhphost: Seol d’fhreagairt ar aghaidh ar ríomhphost chuig strategy@bai.ie

Post: Seol d’fhreagairt ar aghaidh i scríbhinn chuig: Dréacht-Straitéis an BAI, Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath D02 XP29.

Amfhrámaí d’Fhreagairtí

Ní mór gach freagairt ar an gcomhairliúchán poiblí seo a bheith seolta chuig an BAI faoi 12 meán lae Déardaoin, an 1 Nollaig 2016.

D’fhaisnéis a Úsáid

Baileoidh an BAI d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus aon fhaisnéis phearsanta eile fút a chuireann tú san áireamh i d’fhreagairt(í).  Cuirfear d’ainm agus d’fhreagairt(í) ar fáil go poiblí i ndiaidh go seoltar an Straitéis nua.   Ní úsáidfear an fhaisnéis a bhaileofar ach amháin ar mhaithe leis an Straitéis nua a fhorbairt agus ar chuspóir ar bith eile.

Saoráil Faisnéise

Tugann Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) faoina sheacht ndícheall a dhéanamh chun aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú i d’aighneacht a choimeád faoi rún, faoi réir dhualgais an BAI faoin dlí, faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 ina measc. Dá mba mhian leat nach ndéanfaí aon chuid den fhaisnéis a sholáthair tú i d’aighneacht a nochtadh mar gheall ar a híogaireacht, ba cheart duit, nuair a sholáthraíonn tú an fhaisnéis, an céanna a shainaithint agus na cúiseanna atá lena híogaireacht a shonrú.  Rachaidh an BAI i gcomhairle leat faoin bhfaisnéis íogair seo sula ndéantar cinneadh ar aon iarratas ar Shaoráil Faisnéise a fhaightear.

1. Réamhrá le Dréacht-Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019

Príomhchuspóir don BAI agus an Dréacht-Ráiteas nua seo á fhorbairt ba ea cáipéis a sholáthar atá gonta, inrochtana agus a chuireann le huaillmhian na gcáipéisí a bhí ann roimhe seo.  Cé go bhfuil an Dréacht-Ráiteas nua seo níos giorra, tá a struchtúr agus a chroí-ábhar fréamhaithe go daingean sna Ráitis roimhe seo agus sa reachtaíocht a bhuntacaíonn leis.  Is mó is léir seo i gcroídhíriú na cáipéise – chun freastal ar lucht féachana na hÉireann. Leanann an Dréacht-Ráiteas, den chuid is mó, an struchtúr céanna ar an iomlán, a bhí i Ráitis roimhe seo, Fís, Misean, Luachanna, Téamaí Straitéiseacha, Cuspóirí Straitéiseacha agus Torthaí.

Cuireadh tús le hobair ar an Dréacht-Straitéis i bhFeabhra 2016 nuair a rinneadh athbhreithniú ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht an Ráitis Straitéise reatha agus nuair a rinneadh scrúdú ar an tírdhreach reatha meán ó réimse peirspictíochtaí.  Coimisiúnaíodh Ipsos MRBI chun tabhairt faoi thaighde neamhspleách le páirtithe leasmhara ar an Ráiteas Straitéise reatha agus tá an Tuarascáil atá ag teacht chun cinn (“an Tuarascáil”) á foilsiú go mbeidh sé i gcomhthráth le seoladh an Dréacht-Ráitis.  Nochtar sa Tuarascáil go measann páirtithe leasmhara gur rialtóir éifeachtach agus as a bhfuil iontaoibh atá sa BAI ach tugtar an dúshlán chun solais, chomh maith, a bhaineann le bheith ábhartha i gcónaí i dtírdhreach na meán atá ag teacht chun cinn go mear.  Soláthraítear sa Tuarascáil comhthéacs tábhachtach chun an Dréacht-Ráiteas nua a fhorbairt i dtaobh a ábhair, a struchtúir agus a dhírithe.

Tá seo an-soiléir san Fhís nua a bheartaítear ina leagtar amach go soiléir an tírdhreach meán ina mian leis an BAI cabhrú lena chruthú, i.e. tírdhreach a léiríonn agus a mhúnlaíonn cé sinn féin.   Aithníonn an BAI go mbeidh orthu leanúint ag oibriú i gcomhpháirtíocht le réimse páirtithe leasmhara atá i mbun fairsingiú chun an Fhís seo a bhaint amach.  Creideann an BAI gur féidir leis an bhFís seo freastal ar athruithe a bhfuil coinne leo a eascraíonn ó fhorbairtí náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le méid agus scála na hearnála closamhairc idir 2017 agus 2019.

Sainaithnítear sa Ráiteas Misin trí phríomhlimistéar ar a ndíreoidh an BAI a iarrachtaí idir 2017 agus 2019. Léiríonn seo leanúnachas le Ráiteas Straitéise an BAI 2014-2016 agus tá siad múnlaithe ag an reachtaíocht reatha agus ag freagrachtaí gaolmhara an BAI.  Léiríonn siad réadúlacht domhain dhigitigh chomh maith, áfach, áit arb é an t-aon tairiseach athrú leanúnach.

Nochtar in aiseolas a bailíodh i dTuarascáil ó pháirtithe leasmhara go gcreideann páirtithe leasmhara go bhfuil oibríochtaí an BAI comhsheasmhach, den chuid is mó, leis na luachanna a chuirtear in iúl i Ráiteas Straitéise an BAI 2014-2016. Cuireadh fáilte ar leith roimh an toradh seo, go háirithe agus aird ar na dúshláin a bhí roimh an earnáil agus an BAI le 6 bliana anuas.  Ar an ábhar sin, ní hionadh go léiríonn na Luachanna sa Dréacht-Ráiteas mionleasú agus athlua na luachanna reatha.  Léiríonn na hathruithe an iarracht a bhí á déanamh chun cáipéis níos giorra agus níos soiléire a bhaint amach don tréimhse 2017-2019.

Is mó is soiléire ardmhian na coimre agus na soiléireachta níos mó i bhfoirmliú agus i gcur i láthair na dTéamaí Straitéiseacha, na gCuspóirí Straitéiseacha agus na dTorthaí gaolmhara.  Rinneadh an líon Téamaí Straitéiseacha a laghdú anuas ó sheacht gcinn go dtí cúig cinn gan baint d’fhairsinge nó d’uaillmhian an Ráitis reatha.  Beartaítear sraith Cuspóirí Straitéiseacha ardleibhéil do gach Téama Straitéiseach agus sonraítear na Torthaí a bhfuil coinne leo idir 2017 agus 2019 do gach limistéar.  Ó pheirspictíocht amháin, léirítear sna Téamaí Straitéiseacha, na Cuspóirí Straitéiseacha agus na Torthaí fonn chun cur le héachtaí an BAI go dtí seo, faoi mar a léirítear i dTuarascáil. Tugtar le fios sa Dréacht-Straitéis, chomh maith, tiomantas chun díriú ar dhúshláin reatha agus is mó is léir seo, b’fhéidir sa Téama Straitéiseach nua “Feabhas a chur ar Nuálaíocht agus ar Inbhuanaitheacht Earnála”.   Cé go raibh seo ina ábhar buartha i gcónaí don BAI, tugtar sa Dréacht-Ráiteas suntasacht agus tosaíocht bhreise sa limistéar seo.   Cuirtear ábhar na Dréacht-Ráiteas i láthair i Míreanna 2 agus 3 thíos.

2. Dréacht-Fhís, Dréacht-Mhisean & Dréacht-Luachanna & Ceisteanna

Leagtar amach sa mhír seo an Dréacht-Fhís, an Dréacht-Mhisean agus na Dréacht-Luachanna don Ráiteas Straitéise nua agus fiafraítear cé acu an gcreideann nó nach gcreideann freagróirí go bhfuil siad seo soiléir agus cuí.

2.1. Dréacht-Fhís an BAI

Leagtar amach sa Ráiteas Físe an fhís atá ag an BAI den todhchaí ar mian leis cabhrú lena cruthú.   Níl ceangal ar leith idir an Fhís agus amfhráma na Straitéise.  Seo a leanas Dréacht-Fhís an BAI:

Tírdhreach meán na hÉireann a léiríonn agus a mhúnlaíonn cé sinn féin.

2.2. Dréacht-Mhisean an BAI

Leagtar amach sa Ráiteas Misin an méid a dhéanfaidh an BAI i gcaitheamh thréimhse na Straitéise chun a Fhís a bhaint amach. Tá sé roinnte sna trí ghné ar leith a leanas:

  1. Craolachán a rialáil, a chothú agus tacú leis ar mhaithe leis an bpobal
  2. Iolracht glórtha, dearcthaí, asraonta agus foinsí i meán shóisialta na hÉireann a chur chun cinn
  3. Ábhar ardchaighdeáin éagsúil agus a bhaineann leis an gcultúr a chothú do lucht féachana na hÉireann

2.3. Dréacht-Luachanna an BAI

Is iad seo na croíluachanna a bhuntacaíonn le hoibriú an BAI agus is bunchloch chultúr eagraíochtúil an BAI iad.  Tá leanúnachas soiléir ann idir na luachanna a chuirtear in iúl anseo agus iad siúd a shainaithnítear i Ráiteas Straitéise 2014-2016 an BAI. Beartaímid na luachanna seo a chur in iúl níos soiléire faoi na ceithre phríomhtheideal a leanas:

Táimid

  • Cothrom – inár bpróisis, nósanna imeachta, agus cinntí.
  • Neamhspleách – ag oibriú mar rialtóir neamhchlaonta.
  • Saineolach – trí sinn féin a chur ar an eolas trí rannpháirtíocht, taighde agus tiomantas d’fhoghlaim ghairmiúil.
  • Cuntasach – inár gcinntí, ár rialachas, agus ár n-acmhainní.
Tuilleadh

3.a. Dréacht-Téamaí Straitéiseacha, Dréacht-Chuspóirí & Dréacht-Torthaí Straitéiseacha faoi 2019 an BAI

Leagtar amach sa chuid seo den Dréacht-Ráiteas le níos mó sonraí na limistéir ina ndíreoidh an BAI a aird agus a acmhainní idir 2017 agus 2019 agus an ardleibhéal torthaí a bhfuil súil aige a bhaint amach.

Soláthraítear sna cúig Théama Straitéiseacha breis sonraí ar na limistéir ghníomhaíochta a shainaithnítear sa Mhisean.   Faoi gach ceann de na Téamaí Straitéiseacha, shainaithin an BAI a Chuspóirí Straitéiseacha ina sonraítear limistéir ghníomhaíochta ar leith agus ina soláthraítear an creat do phleananna oibre an BAI idir 2017 agus 2019.

Ar deireadh, is iad na Torthaí na spriocanna a bhfuil súil ag an BAI lena mbaint amach faoi gach ceann de na Téamaí Straitéiseacha faoi dheireadh 2019.

Ar mhaithe le bheith in ann tagairt fhurasta a dhéanamh dóibh, cuirtear na Téamaí Straitéiseacha, na Cuspóirí Straitéiseacha agus na Torthaí i láthair i bhfoirm thábla, lastall, d’fhonn gur féidir na ceangail eatarthu a shainaithint gan stró.

3.b. Clár Dréacht-Téamaí Straitéiseacha, Dréacht-Chuspóirí & Dréacht-Torthaí & Ceisteanna

Téamaí StraitéiseachaCuspóirí StraitéiseachaTorthaí faoi 2019
1. Éagsúlacht agus Iolracht a Chur chun Cinn1. Meascán glórtha, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha a éascú sna meáin chlosamhairc a fheabhsaíonn díospóireacht dhaonlathach agus saoránacht ghníomhach in Éirinn. 1. Tá an meascán glórtha, tuairimí agus foinsí nuachta agus ábhar cúrsaí reatha atá ar fáil don lucht féachana tréan go fóill.
2. Táirgeadh agus an fháil a bhíonn ar ábhar closamhairc a bhaineann leis an gcultúr do lucht féachana na hÉireann a mhéadú.2. Tá méadú tagtha ar réimse agus ar fhoinsí an ábhair ardchaighdeáin, chlosamhairc a bhaineann leis an gcultúr do lucht féachana.
3. Tírdhreach meán a chothú a dhéanann ionadaíocht do, agus atá inrochtana ag, éagsúlacht shochaí na hÉireann.3. Tá meáin chlosamhairc na hÉireann níos éagsúla i dtaobh a n-ábhair agus iad siúd a bhfuil baint acu ina léiriú.
2. Sármhaitheas agus Cuntasacht a bhaint amach1. Rialáil a dhéanamh chun earnáil fhreagrach agus chuntasach chraolacháin a bhaint amach.1. Rialtóir atá sa BAI a bhfuil iontaoibh ag gach páirtí leasmhar as.
2. Ceannaireacht a thaispeáint i bhforbairt inbhuanaithe trí ardchaighdeáin rialachais agus de chleachtas timpeallachta agus sóisialta a mhúnlú agus a chothú.2. Aithnítear an BAI agus an earnáil chraolacháin mar shamhlacha de dhea-rialachas agus d’fhreagracht chorparáideach.
3. Timpeallacht nuálach oibre a chur chun cinn a spreagann, a chuireann dúshlán roimh, agus a fhorbraíonn an BAI.3. Aithnítear an BAI mar eagraíocht nuálach agus dhinimiciúil a sholáthair a phlean straitéiseach.
3. Cumarsáid a dhéanamh agus Tionchar a Imirt1. Díospóireacht phoiblí a mhúnlú agus faisnéis a sholáthar do bheartas chun tírdhreach beoga agus dinimiciuil meán a éascú.1. Caitheann páirtithe leasmhara leis an BAI mar ghlór feasach, údarásach agus a imríonn tionchar maidir le ceisteanna meán.
4. Lucht Féachana a Chumasú1. Tuiscint, gníomhaíocht agus rannpháirtíocht an phobail a fhorbairt i dtírdhreach meán atá ag teacht chun cinn.1. Tá ceangal níos dlúithe idir an lucht féachana in Éirinn agus ábhar closamhairc agus tá siad níos rannpháirtí ann.
2. Tacaítear leis an lucht féachana in Éirinn chun tuiscint agus rannpháirtíocht níos fearr a fhorbairt ar/in, léiriú agus scaipeadh ábhar closamhairc.
5. Nuálaíocht agus Inbhuanaitheacht Earnála a Fheabhsú1. Cruthaitheacht agus nuálaíocht a spreagadh mar ghnéithe sainiúla d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.1. Sainmharcanna aitheanta d’ earnáil chlosamhairc na hÉireann is ea cruthaitheacht agus nuálaíocht.
2. Oibriú le páirtithe leasmhara chun tacú le hinbhuanaitheacht níos mó a bhaint amach d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.2. Forbraítear samhlacha inbhuanaithe cistithe don earnáil chlosamhairc.
Tuilleadh

Eolas teagmhála

*Riachtanach