Tugann an BAI cuireadh duit do thuairimí a sholáthar ar ábhar an dréachtbheartais meán pobail.

Iarrtar ar pháirtithe a bhfuil suim acu ann an dréachtbheartas a mheas agus tuairimí a chur isteach ar gach ceann de na codanna aonair (1-6  pholasaí). Más mian leat aon leasú nó aon bhreis a mholadh, leag amach an leasú a mholann tú le do thoil agus an réasúnaíocht leis an leasú agus/breis a mholann tú.

Ba chóir freagraí a chur chuig lboyle@bai.ie roimh nóin ar an Déardaoin 15 Aibreán 2021. Is féidir freagraí a chur isteach mar choip crua freisin tríd an bPost chuig an

BAI, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2, D02XP29

Chomh maith le iarratais i scríbhinn a lorg rithfidh an BAI ceardlann oibre do pháirtithe a bhfuil suim acu ann chun an beartas atá molta a phlé. Beidh se sin ar bun ar an gCéadaoin 31 Márta ag an 2pm agus bainfear úsáid as an Ardán WebEx. Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa cheardlann seo, lean an nasc clárúcháin anseo.

Déanfaidh an BAI na hiarratais ar fad a fhaigheann siad a mheas chomh maith le torthaí na ceardlainne oibre le súil beartas deiridh a fhoilsiú níos deireanaí i mbliana.

Réamhrá

D’fhoilsigh an BAI Plean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail (“an Plean”) sa Mhárta 2019, a  forbraíodh tar éis comhairliúchán a dhéanamh le earnálacha raidió agus teilifís pobail le linn 2018. Rinneadh an Plean a fhorbairt i gcomhthéacs Príomhtháirgí Insoláthartha an BAI sa Ráiteas Straitéise 2017-2019 faoi Inbhuanaitheacht Earnála a Fheabhsú agus Rannpháirtíocht an Phobail sna Meáin Shóisialta a Mhéadú. Bhí naoi ngníomh sa phlean a chuimsigh raon gníomhaíochtaí agus tugtar achoimre ar an seasamh i ndáil le gach gníomh anseo.

 

Rinne an tÚdarás gníomh breise a fhaomhadh faoin bplean sa Bhealtaine 2020, a raibh i gceist leis athbhreithniú a choimisiúnú ar an struchtúr beartas reatha ar chraoladh pobail. Tháinig sé seo aníos i gcomhthéacs an creat sainmhínithe nua do shochar sóisialta a forbraíodh faoi Ghníomh a hAon den Phlean agus na dúshláin atá roimh an earnáil go háirithe agus í ag iarraidh déileáil leis an bpaindéim

 

An tAthbhreithniú Beartais agus Dréachtbheartas

Ceapadh Comharchumann Taighde Nexus i samhradh na bliana 2020 chun tabhairt faoi athbhreithniú agus tá an dréachtthuarascáil  a tháinig as “Beartas Meáin Pobail agus Rialúchán don Todhchaí” (An Tuarascáil) foilsithe. Scrúdaíonn an Tuarascáil staid reatha na meáin phobail in Éirinn agus déanann sé iniúchadh ar dheiseanna chun earnáil meáin phobail a bheadh níos inbhuanaithe a fhorbairt. Ina theannta sin, cuimsíonn an Tuarascáil Dreachtbheartas Meáin Phobail a forbraíodh tar éis dul i gcomhairle leis an earnáil agus léiríonn sé struchtúr bheartas an BAI ar Raidió Pobail mar atá faoi láthair.

Nuair a bhí an Tuarascáil curtha isteach, rinne an BAI an Tuarascáil agus an dréacht bheartas a mheas.  Thug an BAI ábhair na Tuarascála ar aird agus bhreathnaigh siad air mar cháipéis úsáideach chun bonn eolais a chur faoi phléite amach anseo faoi fhorbairt na hearnála.

Shocraigh an BAI gur chuir an dréacht bheartas bonn úsáideach ar fáil chun dréacht bheartas Meáin Phobail de chuid an BAI a fhorbairt a thiocfadh in ionad an Bheartais Raidió Pobail atá ann faoi láthair agus nár tháinig ach athrú fánach air ó  1997. Tá an cháipéis seo curtha i láthair in Aguisín 1 agus léiríonn sé beartas, cleachtas agus taithí an BAI maidir le rialúchán na seirbhísí meáin phobail. Rinneadh athstruchtúrú ar chodanna chun béim níos mó a chur ar ábhar meáin phobail agus ar an tábhacht a bhaineann le próisis láidre rialachais. Tá an BAI ag lorg tuairimí ar an dréacht seo leis an aidhm bonn eolais a chur faoi Bheartas Deiridh an BAI ar Mheáin Pobail a dhéanfar a fhoilsiú níos deireanaí i mbliana.

Eolas teagmhála

*Riachtanach