Fáilte go dtí an comhairliúchán poiblí ar dhréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023 Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI). Iarrtar ar an bpobal agus ar ghrúpaí leasmhara an Doiciméad Comhairliúcháin a léamh agus na ceisteanna atá leagtha síos in Alt 3 a bhreithniú.

Féadfaidh tú do fhreagra a sheoladh de r-phost go dtí strategy@bai.ie nó is féidir leat foirm a chomhlánú ar líne in Alt 3 thíos nó is féidir freagraí poist a chur isteach go dtí:

Comhairliúchán ar an Ráiteas Straitéise,

Údarás Craolacháin na hÉireann ,

2 – 5 Plás Warrington,

Baile Átha Cliath  D02XP29.

Ní mór gach freagra ar an gcomhairliúchán poiblí seo a bheith curtha faoi bhráid BAI faoin 12 meán lae Dé Céadaoin, 11 Samhain 2020.

Tugtar faisnéis ann ar an bpróiseas Comhairliúcháin Phoiblí

Réamhrá leis an gComhairliúchán

Fáilte go dtí an comhairliúchán poiblí ar dhréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023 Údarás Craolacháin na hÉireann.

 

Cad é an rud é Ráiteas Straitéise BAI?

Ullmhaíonn BAI Ráiteas Straitéise nua gach trí bliana de réir alt 29 den Acht Craolacháin, 2009.Sonraítear sa Ráiteas seo Misean, Fís, Luachanna agus Cuspóirí Straitéiseacha BAI. Aithnítear ann leis na torthaí a bhfuil súil leo ó obair BAI in imeacht na tréimhse sin.

 

Comhairliúchán Poiblí

De réir cheanglais an Achta Craolacháin, 2009 tá BAI anois ag lorg tuairimí ar gach páirtí leasmhar i dtaobh an dréacht-Ráitis Straitéise i gcomhair na tréimhse 2021 go 2023. Iarrtar ar an bpobal agus ar ghrúpaí leasmhara an Doiciméad Comhairliúcháin a léamh agus na ceisteanna atá leagtha síos in Alt 4 a bhreithniú. Beidh an fhaisnéis a bhaileofar le linn an phróisis comhairliúcháin seo ina bonn eolais faoi chinntí críochnaitheacha BAI i dtaobh a mbeidh i Ráiteas Straitéise críochnaitheach BAI 2021-2023. Foilseofar an doiciméad críochnaitheach i mí na Nollag 2020.

Aighneachtaí a Fhoilsiú

Déanfaidh BAI na haighneachtaí a gheofar i gcomhair an chomhairliúcháin seo a fhoilsiú ar https://www.bai.ie/ga/ tar éis an Ráiteas Straitéise críochnaitheach 2021-2023 a fhoilsiú. Cuirfimid d’ainm agus do fhreagra san áireamh, agus beidh an foilsiú sin faoi réir breithniú a bheith déanta ar fhaisnéis a measfar gur faisnéis phearsanta í, gur faisnéis íogair í nó gur faisnéis a tugadh faoi rún í, is rud dá bhforáiltear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus leis na hAchtanna agus na Rialacháin um Chosaint Sonraí. Ní úsáidfear an fhaisnéis a bhaileofar ach chun an Straitéis nua a fhorbairt agus ní chun aon chríche eile.

Comhlíonfaidh BAI a oibleagáidí faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018, faoin RGCS agus faoi aon dlíthe agus rialacháin eile is infheidhme maidir le príobháideacht sonraí. Tá Beartas Cosanta Sonraí agus Ráiteas Príobháideachta BAI ar fáil ag https://www.bai.ie/ga/.

Saoráil Faisnéise

Gabhann BAI air féin a dhícheall a dhéanamh chun aon fhaisnéis a sholáthróidh tú i d’aighneacht a choinneáil faoi rún faoi réir oibleagáidí BAI faoin dlí, lena n-áirítear faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Má theastaíonn uait nach ndéanfar aon chuid den fhaisnéis a sholáthróidh tú i d’aighneacht a nochtadh mar gheall ar a íogaire atá sí, ba cheart duit, agus an fhaisnéis á soláthar agat, an rud céanna a aithint agus na cúiseanna lena híogaireacht a shonrú. Rachaidh BAI i gcomhairle leat i dtaobh na faisnéise íogaire sin sula ndéanfaidh sé cinneadh ar aon iarratas um Shaoráil Faisnéise a gheofar.

Alt 2: Comhthéacs an Ráiteas Straitéise 2020-2023

Bhí athbhreithniú ar Ráiteas Straitéise 2017-2019 chomh maith le fócas an BAI ar an tréimhse atá romhainn ina mbonn eolais faoi thograí an Údaráis maidir lena mbeidh sa dréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023.

Cuireadh tús leis an obair ar an Dréachtráiteas Straitéise siar in 2019, rinneadh athbhreithniú a ar éifeachtúlacht an Ráitis Straitéise 2017-2019 a bhí ar an bhfód cheana.

An Tuarascáil a tháinig chun cinn dar teideal ‘Ráiteas Straitéise BAI 2017-2019 – Athbhreithniú’ is féidir teacht uirthi anseo: https://www.bai.ie/en/news-and-information/publications/

Tá tírdhreach na meán ag athrú go tapa. Le linn shaolré na straitéise seo, tá an BAI ag súil le hathraithe tábhachtacha i rialú na meán, mar aon le daingniú na Treorach do Sheirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD) i ndlí na hÉireann, agus díscaoileadh an BAI agus aistriú a chuid feidhmeanna chuig Coimisiún nua do na Meáin / Rialálaí um Ábhar Goilliúnach ar líne.  Tuigeann an tÚdarás go bhféadfadh sé tarlú nach mbeidh gá lena leithéid don tréimhse thrí bhliana ina iomláine.

 

Chomh maith le sin, ag dréachtú na Straitéise seo, bhí aird ag an Údarás ar réimse cúinsí eile a imreoidh tionchar ar thimpeallacht na meán agus ar obair agus ar threoir an BAI le linn na tréimhse seo: an méid a bhfuiltear ag súil leis ó na meáin, an t-idirghníomhú méadaithe leis na meáin dhigiteach agus forbairtí idirnáisiúnta a bhíonn tionchar acu ar na meáin agus ar an tsaol poiblí. De bharr an méid sin agus d’ainneoin gurb ar an gcreat reachtúil reatha a bunaíodh an dréachtráiteas straitéise seo agus feidhmeanna agus freagrachtaí gaolta de chuid an BAI, léiríonn sé freisin ról tuartha an BAI d’fhonn bheith ina thioncaire i gcomhair athraithe agus d’fhonn athrú ó bhonn a dhéanamh air féin mar eagraíocht go mbeidh sé in ann socrú isteach go furasta i struchtúr an Choimisiúin nua do na Meáin.

Mar sin cuireadh téama nua amháin leis na téamaí straitéiseacha: ‘Ceannaireacht le linn Athrú’, Ní dhearnadh aon athrú ar na téamaí eile. Léiríonn sé seo tuairim na bpáirtithe leasmhara, is é sin, go bhfuil na téamaí sin fós tábhachtach agus ábhartha don tréimhse thrí bhliana amach romhainn. Cé nár athraíodh na téamaí, cuireadh cuspóirí straitéiseacha nua leo. Mínítear agus pléitear sonraí na gcuspóirí nua seo in Alt 3 thíos. Mar eolas agus chun comparáid a dhéanamh, is féidir Ráiteas Straitéise reatha 2017-2019 a fháil anseo: https://www.bai.ie/ga/maidir-linne/raiteas-strateise/.

 

 

Alt 3: Dréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023

Leagtar amach an Dréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023 agus na ceisteanna ar mhaith linn go smaoineofá orthu.  Mínítear ann na príomh-athruithe agus na príomhbhreisithe ar an Ráiteas Straitéise 2021-2023 i gcomparáid leis an Ráiteas Straitéise reatha 2017-2019.

Alt 3.1: Fís, Misean agus Luachanna BAI

 

Thíos, leagtar amach an dréacht-Fhís, an dréacht-Mhisean agus na dréacht-Luachanna don Ráiteas Straitéise nua.  Coinnítear i ndréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023 Fís, Misean agus Luachanna BAI a cuireadh in iúl i Ráiteas Straitéise 2017-2019.

Fís BAI

Leagtar amach i bhFís BAI arb éard í ‘Tírdhreach meán na hÉireann a léiríonn agus a mhúnlaíonn cé sinn féin’ fís BAI don todhchaí a bhfuil sé ag iarraidh cabhrú lena cruthú. Léirigh an t-athbhreithniú ar Ráiteas Straitéise 2017-2019 gur bhraith páirtithe leasmhara go raibh cuid mhór den fhís sin bainte amach. Ní raibh baint shonrach ag an bhFís sin le fráma ama na Straitéise roimhe sin 2017-2019 ach is sprioc deiridh bhuanseasmhach fós í i gcomhthráth leis an athrú leanúnach atá ag teacht ar ár sochaí agus ar na meáin.

Misean BAI

Tá Ráiteas Misin BAI roinnte ina thrí ghné faoi leith a chuimsíonn rialáil agus tacaíocht don chraoltóireacht in Éirinn, don iolrachas agus don éagsúlacht sna meáin Éireannacha agus in ábhar Éireannach. Míníonn na haidhmeanna sin cad é a dhéanfaidh BAI i gcaitheamh thréimhse na Straitéise chun a Fhís a bhaint amach. Rinneadh san athbhreithniú ar Ráiteas Straitéise 2017-2019 tomhas ar an ábharthacht a braitheadh a bheith ag na cuspóirí sin ó thaobh na tréimhse trí bliana atá le teacht agus braitheadh go raibh ábharthacht níos mó nó comhionann ag baint leis na haidhmeanna go léir.

Tá an Misean roinnte ina thrí eilimint faoi leith mar seo a leanas:

 1. An craolachán a rialáil, a chothú agus tacú leis ar mhaithe le leas an phobail
 2. Iolrachas guthanna, dearcaí, asraonta agus foinsí a chur chun cinn i meáin na hÉireann
 3. Ábhar ardchaighdeáin ilghnéitheach agus atá iomchuí ó thaobh an chultúir de a chothú do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann

 

Luachanna BAI

ceithre cinn de Chroíluachanna luaite sa dréachtráiteas Straitéise 2021-2023. Tá na luachanna sin mar bhonn agus taca le cultúr eagraíochtúil BAI agus is bonn eolais iad faoi gach gníomhaíocht oibríochta. San athbhreithniú ar Ráiteas Straitéise 2017-2019, bhraith páirtithe leasmhara go raibh ceangal an-láidir acu leis na Luachanna sin. Seo iad na luachanna tosaíochta atá mar bhonn agus taca le cinnteoireacht agus oibríochtaí BAI agus atá ina mbunchloch dá chultúr eagraíochtúil.  Táimidne:

 • Cothrom – inár bpróisis, inár nósanna imeachta agus inár gcinntí.
 • Neamhspleách – oibrímid mar rialálaí neamhchlaonta.
 • Inár Saineolaithe –trí eolas a fháil dúinn féin trí rannpháirtíocht, taighde agus tiomantas don fhoghlaim ghairmiúil.
 • Cuntasach – inár gcinntí, inár rialachas, agus inár cuid acmhainní.
Tuilleadh

Alt 3.2 Téamaí, Cuspóirí agus Torthaí BAI

 

Aithnítear i Ráiteas Straitéise BAI 2021-2023 cúig cinn de Théamaí Straitéiseacha leathana:

 • An Éagsúlacht agus an Iolarthdacht a Chur chun Cinn;
 • Barr Feabhais agus Cuntasacht a Bhaint Amach;
 • Ceannaireacht le linn Athrú;
 • An Lucht Féachana agus Éisteachta a Chumhachtú; agus
 • An Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnála a Threisiú.

 

Faoi gach ceann de na cúig théama, moltar sraith de Chuspóirí Straitéiseacha ardleibhéil chomh maith leis na Torthaí beartaithe in imeacht thréimhse na Straitéise 2021-2023.

Ina theannta sin, foilseoidh BAI Táscairí Feidhmíochta intomhaiste i leith gach toraidh atá beartaithe. Tabharfaidh na táscairí sin tuiscint níos fearr dár bpáirtithe leasmhara agus don phobal ar an raon leathan agus ar an gcineál gníomhaíochtaí a dhéanfaidh BAI chun tacú le baint amach na dtorthaí beartaithe. Lena chois sin, beidh cinnteacht i dtaobh a mbainte amach.

Alt 3.2.1 Téama Straitéiseach 1: An Éagsúlacht agus an Iolarthdacht a Chur chun Cinn

 

Aithnítear in ‘An Éagsúlacht agus an Iolarthacht a Chur Chun Cinn’ ceithre cinn de Chuspóirí a thugann aghaidh ar an iolarthacht agus an éagsúlacht i meáin na hÉireann agus ábhar atá iomchuí ó thaobh chultúr na hÉireann agus ábhar Gaeilge a tháirgeadh agus a bheith ar fáil do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. D’éirigh le BAI feidhmíocht réasúnta láidir a bhaint amach ar fud na gcuspóirí sin go léir san athbhreithniú i measc páirtithe leasmhara agus braitheadh ina theannta sin go mbeadh ábharthacht níos mó ag roinnt leo i leith na tréimhse trí bliana atá romhainn. Mar sin coinnítear na cuspóirí sin sa dréacht-Ráiteas Straitéise 2021-2023.  Tá an chéad Thoradh athraithe le tábhacht muiníne san iriseoracht a léiriú.  Seachas sin, níl aon athrú déanta ar na torthaí eile ó Ráiteas Straitéise 2017-2019.

 

 

Faoin Téama seo, áireofar ar phríomhghníomhaíochtaí agus príomhthacaíochtaí BAI taighde a dhéanamh ar na meáin agus ar an lucht féachana agus éisteachta, tuarascálacha ar úinéireacht na meán a fhoilsiú, pleananna ceadúnúcháin, oibriú na Scéime Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís agus na Scéime um Chartlannú agus Pleananna Gníomhaíochta Éagsúlachta faoi leith.

 

Téama Straitéiseach 1: An Iolarthacht agus an Éagsúlacht a Chur chun Cinn

 1. Éascaíocht a dhéanamh do mheascán de ghuthanna, de thuairimí agus d’fhoinsí nuachta agus cúrsaí reatha sna meáin fuaime agus closamhairc a fheabhsaíonn an díospóireacht dhaonlathach agus an tsaoránacht ghníomhach in Éirinn.
 2. Méadú a dhéanamh ar tháirgeadh agus infhaighteacht ábhair iomchuí fuaime agus closamhairc do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann.
 3. Tírdhreach meán a chothú a léireoidh éagsúlacht shochaí na hÉireann agus is inrochtana ag an gcéanna.
 4. Cláir ardchaighdeáin sa Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn.

Torthaí

Tá an meascán de ghuthanna, de thuairimí agus d’fhoinsí ábhair nuachta agus cúrsaí reatha láidir agus déantar muinín san iriseoireacht a chothú agus a chaomhnú.

Tá méadú tagtha ar raon agus foinsí an ábhair fuaime agus closamhairc atá iomchuí ó thaobh an chultúir de, lena n-áirítear ábhar sa Ghaeilge, atá ar fáil don lucht féachana agus éisteachta.

Tá meáin fuaime agus closamhairc na hÉireann níos éagsúla ó thaobh a n-ábhar de agus ó thaobh na ndaoine a bhfuil baint acu lena dtáirgeadh.

Tuilleadh

Alt 3.2.1 Téama Straitéiseach 2: Barr Feabhais agus Cuntasacht a Bhaint Amach

Aithnítear in ‘Barr Feabhais agus Cuntasacht a Bhaint Amachceithre Chuspóir ina léirítear ról lárnach agus feidhmeanna lárnacha BAI mar rialálaí.

Níl aon athrú déanta ar an gcéad chuspóir ó Ráiteas Straitéise 2017-2019. Tá nuashonrú déanta ar dhá chuspóir athbhreithnithe maidir le tiomantas na heagraíochta i leith an dea-rialachais agus an dea-chleachtais inbhuanaithe.  Soiléiríonn na hathraithe seo go bhfuil cur chuige BAI á stiúradh go lárnach ag 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus ag an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú in Éirinn. Cuimsíonn na cuspóirí sin leis an dualgas atá ar BAI i leith na hearnála poiblí chun a chinntiú go gcuirtear i ngníomh prionsabail an Achta fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. Fágann an ceathrú cuspóir nua go bhfuil BAI tiomanta d’athbhreithniú agus d’fheabhsú a dhéanamh ar chleachtais rialála chun an t-ualach rialála a laghdú agus go dtiocfaidh Toradh i bhfad na haimsire dá bharr sin go mbeidh an rialáil comhréireach agus go bhfónfaidh sí do leas an phobail.

Faoin Téama sin, áireofar ar phríomhghníomhaíochtaí agus príomhghníomhartha BAI pleananna um chomhlíonadh a fhorbairt agus a chur i ngníomh, tuarascálacha ar chraoltóirí a chomhlíonadh Chóid agus Rialacha BAI, Pleananna Gníomhaíochta a bhaineann leis an inbhuanaitheacht a fhorbairt agus an dualgas atá ar BAI i leith na hearnála poiblí, Líonra Inbhuanaitheachta an earnáil closamhairc, comhlíonadh leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú agus Ráiteas BAI i dtaobh an t-ualach rialála a laghdú.

Téama Straitéiseach 2: Barr Feabhais agus Cuntasacht a Bhaint Amach

 1. Rialáil a dhéanamh chun earnáil craolacháin fhreagrach chuntasach a bhaint amach.
 2. Ceannaireacht a léiriú trí ardchaighdeáin chleachtais chomhshaoil, eacnamaíoch agus shóisialta a shamhaltú agus a chur chun cinn i gcomhréir le Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SFI).
 3. Ceannaireacht a léiriú trí ardchaighdeáin chleachtais rialachais a shamhaltú agus a chur chun cinn i gcomhréir le Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (CCCSR).
 4. Cleachtais rialála a fheabhsú chun an t-ualach rialála a laghdú.

 

Torthaí

Is rialálaí iontaofa é BAI dar leis na páirtithe leasmhara go léir.

Léiríonn an earnáil craolacháin cuntasacht agus freagracht láidir.

Tá cleachtais agus sásraí tuairiscithe trédhearcacha bunaithe ag BAI a léiríonn rannpháirtíocht ard ag BAI le SFI na Náisiún Aontaithe.

Chuidigh an BAI leis an earnáil craolacháin chun Líonra Inbhuanaitheachta a fhorbairt a léiríonn feasacht agus rannpháirtíocht fhónta sa chleachtas maidir le spriocanna forbartha inbhuanaithe.

Tá cleachtais agus sásraí tuairiscithe trédhearcacha bunaithe ag BAI a léiríonn léibhéal ard comhlíonta ag an BAI leis an CCCSR.

Tá an rialáil comhréireach agus fónann sí do leas an phobail.

Tuilleadh

Alt 3.2.1 Téama Straitéiseach 3: Ceannaireacht le linn Athrú

Téama nua is ea ‘Ceannaireacht le linn Athrú’ agus cuirtear é in ionad Téama 3 ‘Cumarsáid a Dhéanamh agus Tionchar a Imirt’ ó Ráiteas Straitéise 2017-2019. Tá gnéithe inmheánacha agus seachtracha araon sa Téama sin agus tá trí chuspóir nua ar áireamh ann. Cuireann an chéad chuspóir BAI in áit go bhféadfaidh sé díospóireacht a threorú agus tionchar a imirt ar fhorbairt polasaí maidir leis an gcreat reachtach agus rialála amach anseo do sheirbhísí meán digiteach. Ceanglaítear leis an dara cuspóir ar BAI freagairt agus dul in oiriúint d’fhorbairtí sa timpeallacht níos leithne, agus iarmhairtí ar an eagraíocht, earnáil agus lucht spéise a thuar agus a mheasúnu agus tugann an tríú ceann aghaidh ar an riachtanas chun an eagraíocht agus na hacmhainní a chlaochlú lena gcomhtháthú sa Choimisiún Meán nua.

Faoin Téama seo, áireofar ar phríomhghníomhaíochtaí agus príomhghníomhartha BAI plean gníomhaíochta cumarsáide AVMSD bliantúil, plean um rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, Taighde  a dhéanamh ar an Lucht Féachana agus Éisteachta a bheidh nasctha leis an éiceachóras rialála meán nua, tuarascálacha ar fhorbairt beartais um meáin na hEorpa agus rannpháirtíocht sa chéanna agus tionscnaimh oiliúna agus forbartha inmheánaí a bheidh dírithe ar chleachtais bainistíochta ar athrú.

Téama Straitéiseach 3:  Ceannaireacht le linn Athrú

 1. Díospóireacht a threorú agus tionchar a imirt ar fhorbairt polasaí maidir leis an gcreat reachtach agus rialála amach anseo do sheirbhísí meán digiteach.
 2. Freagairt agus dul in oiriúint d’fhorbairtí sa timpeallacht níos leithne, agus iarmhairtí ar an eagraíocht, earnáil agus lucht spéise a thuar agus a mheasúnu.
 3. Forbairt, beartais, cleachtais agus próisis BAI a threorú agus a mhúnlú mar ullmhúchán dá chomhtháthú sa Choimisiún Meán nua.

Torthaí

Úsáideann an BAI a chuid eolais agus saineolais le linn dó bheith ag comhoibriú le páirtithe leasmhara náisiúnta agus idirnáisiúnta chun an córas rialála amach anseo d’ardáin ar líne a fhorbairt agus chun a bheartais meán digiteach a athrú chun freastal ar riachtanais an lucht féachana, éisteachta agus an úsáideora.

Measann páirtithe leasmhara gur glór eolasach, údarásach agus ceannasach é BAI maidir le rialáil na meán de.

Tá páirtithe leasmhara BAI muiníneach go bhfaighidh siad freagraí rialála a bheidh tráthúil agus comhréireach.

Tá cultúr láidir ceannaireachta, foghlama agus feidhmíochta ag BAI mar aon le lucht saothair lúfar, spreagtha agus eolasach a thacóidh le BAI chun é a chomhtháthú go hiomlán sa Choimisiún Meán nua.

Tuilleadh

Alt 3.2.1 Téama Straitéiseach 4: An Lucht Féachana agus Éisteachta a Chumhachtú

Faoi Téama ceithre ‘An Lucht Féachana agus Éisteachta a Chumhachtú’ tá BAI chun tosaigh ó thaobh an litearthacht sna meáin agus taighde ar na meáin a chur chun cinn. I Ráiteas Straitéise 2017-2019, d’aithin an Téama seo aon chuspóir amháin – tuiscint, rannpháirtíocht agus páirteachas an phobail i dtírdhreach atá ag teacht chun cinn a fhorbairt. Léiríonn cuspóir nua breise tiomantas BAI maidir le faisnéis a sholáthar agus ról rannpháirtíochta níos mó dár bpáirtithe leasmhara agus don phobal inár bpróisis rialála, go háirithe cóid, rialacha agus beartais a fhorbairt agus a athbhreithniú.

Faoin Téama seo, áireofar ar phríomhghníomhaíochtaí agus príomhghníomhartha BAI tacaíocht leanúnach a thabhairt do thionscnaimh, tuarascálacha agus taighde de chuid Tuiscint ar na Meáin, Éire, comhairliúcháin phoiblí, próiseas gearán BAI agus Scéim Foilsiúcháin BAI.

Téama Straitéiseach 4: An Lucht Féachana agus  Éisteachta a Threisiú

 1. An tuiscint, an rannpháirtíocht agus an páirteachas atá ag an bpobal i dtírdhreach na meán a fhorbairt.
 2. An pobal agus páirtithe leasmhara BAI a chur ar an eolas agus caidreamh a dhéanamh leo ar an athbhreithniú agus ar an athmheas (de réir mar is cuí) ar Chóid, Rialacha agus Beartais BAI.

Torthaí

Tá baint níos mó ag an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn le hábhar fuaime agus closamhairc agus rannpháirtíocht níos mó acu leis an gcéanna.

Tá eolas níos fearr ag an bpobal ar chóid agus rialacha BAI, agus na luachanna atá mar bhonn leo.

Tá breis rannpháirtíochta ag an bpobal i bpróisis rialála an BAI.

Tuilleadh

Alt 3.2.1 Téama Straitéiseach 5: An Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnála a Threisiú.

Aithnitear faoi Téama cuig ‘An Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnála a Threisiú’ dhá chuspóir a thugann aghaidh ar an gcruthaitheacht agus ar an nuálaíocht in earnálacha fuaime agus closamhairc na hÉireann, agus ar cheist na hinbhuanaitheachta d’earnálacha fuaime agus closamhairc na hÉireann, in imthosca ina dtuartar go leanfaidh na dúshláin a bhaineann le patrúin athraitheacha i dtomhaltas na meán, leis an athrú ar an teicneolaíocht, le breis iomaíochta agus le laghdú a bheith ag teacht ar an ioncam ón bhfógraíocht.

Cinntítear leis an gcéad chuspóir agus leis an Toradh gaolmhar go mbeidh an chruthaitheacht agus an nuálaíocht ina bpríomhfhócas i Scéimeanna Maoinithe Craolacháin agus forbartha earnála BAI. Léiríonn an dara cuspóir agus an Toradh a ghabhann leis tiomantas BAI do bheith ag tacú le hinbhuanaitheacht fheabhsaithe a bhaint amach d’earnálacha fuaime agus closamhairc na hÉireann.

Faoin Téama seo, áireofar ar phríomhthacaíochtaí agus príomhghníomhaíochtaí BAI scéimeanna Maoinithe Craolacháin agus forbartha earnála BAI, comhthionscnaimh de chuid BAI agus an tionscail agus tuarascálacha ar an gcruthaitheacht agus an nuálaíocht mar ghnéithe den chraolachán seirbhíse poiblí in Éirinn.

Téama Straitéiseach 5: An Nuálaíocht agus an Inbhuanaitheacht Earnála a Threisiú

 1. An chruthaitheacht agus an nuálaíocht a spreagadh mar ghnéithe sainiúla d’earnálacha fuaime agus closamhairc na hÉireann.
 2. Tacú le hinbhuanaitheacht fheabhsaithe a bhaint amach d’earnálacha fuaime agus closamhairc na hÉireann.

 

Torthaí

Tá an chruthaitheacht agus an nuálaíocht ina bhfócas do ghníomhaíochtaí tacaíochta earnála BAI (lena n-áirítear an Scéim Maoinithe Craolacháin agus Forbairt Earnála BAI).

Tá inbhuanaitheacht na n-earnálacha fuaime agus closamhairc in Éirinn feabhsaithe ag tionscnaimh de chuid BAI sa réimse seo.

Tuilleadh

Eolas teagmhála

*Riachtanach