D’fhoilsigh an BAI an Fógra Nochtadh Deonach seo chun aon pháirtithe a chur ar an eolas a bhfuil suim acu greim sábháilte a fháil ar an gconradh don tseirbhís chraoltóireachta fuaime tionchair ar an gceol réigiúnach (aos óg) do limistéar saincheadúnais an tIarthuaisceart de rún an tÚdarás chun síneadh a cheadú ar théarma an Conradh reatha chun cead a thabhairt don oibreoir reatha leanúint ar aghaidh ag cur ar fáil an tseirbhís chraoltóireachta ábhartha go dtí an 31ú Nollaig 2019. Tá cuireadh faighte ag aon pháirtithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh taobh istigh roimh an 12 meán lae, 27ú Iúil 2017.

Is féidir leat a gcuid aighneachta a thaisceadh ach leas a bhaint as an bhfoirm freagra thíos, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig licensing@bai.ie.  D’iarrfadh BAI ort nuair a dhréachtaíonn tú d’aighneachta go gcoinníonn tú leis an bhformáid arna leagan amach i gcuid 3 de na Treoirlínte le haghaidh aighneacht dá leithéid a dhéanamh, atá ar fáil  anseo.

An Conradh & an Síneadh Beartaithe

Leis seo cuireann an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) fógra nochtadh deonach ar fáil dá rún chun síneadh a chuir le téarma don chonradh craoltóireachta fuaime (“an Conradh “) seo a leanas:

An conradh a eisíodh chuig iRadio Teoranta atá ag trádáil mar iRadio NW, fochuideachta ar lánúinéireacht de Wilton Radio Teoranta, dátaithe an 7ú Eanáir 2008 agus atá le dul as feidhm ar an 6ú Eanáir 2018.

Soláthraíonn an Conradh don tseirbhís chraoltóireachta fuaime tionchair ar an gceol réigiúnach don aos óg do Réigiún an tIarthuaisceart (ag freastal ar chontaetha na Gaillimhe, Maigh Eo, Longfoirt, Ros Comáin, Sligeach, Liatroim agus Dún na nGall).

Is é an rún atá ag BAI ná an síneadh a chuir le téarma an Conradh ón 6ú Eanáir 2018 go dtí an 31ú Nollaig 2019.

Mar thoradh ar seo bheadh nós imeachta bronnta conartha oscailte i gcomhréir le Páirt a 6 d’Acht Craoltóireachta 2009 le haghaidh bronnadh Conradh nua do Réigiún an tIarthuaisceart a bheith iarchurtha go dtí lár 2018.

Na Cúiseanna don tsíneadh beartaithe

Tá sé tógtha san áireamh ag an Údáras na ceisteanna seo a leanas go háirithe:

  • Na coinníollacha margaí deacra san earnáil craoltóireachta raidió ina bhfuil tionchar go háirithe aige ar sheirbhísí craoltóireachta nua atá ceadúnaithe ag an Údarás le 10 mbliana anuas. Chruthaigh na coinníollacha margaí seo timpeallacht níos iomaíche le haghaidh Ioncaim fógraíochta náisiúnta, athruithe substaintiúil i ngréasáin ídithe na meáin agus neamhchinnteachtaí de bharr toradh an Reifreann Brexit. Sa chomhshaol seo tá an tÚdarás ag cur le chéile Plean Ceadúnaithe nua do na blianta 2018/2019 is dóigh a mbeidh tionchar ar struchtúr na seirbhísí craoltóireachta sa todhchaí a bheith ar fáil sa limistéar saincheadúnais san Iarthuaisceart.
  • Tá tús curtha freisin ag an Údarás le hobair ullmhúcháin ar an fhorbairt de Straitéis Seirbhíse Craoltóireachta nua a leagfaidh amach polasaithe an Údaráis agus an cur chuige sa todhchaí maidir le ceadúnú de sheirbhísí craoltóireachta fuaime. San áireamh i gcroí pháirt den straitéis nua seo beidh athbhreithniú sonraithe den mhargadh craoltóireachta fuaime reatha, scrúdú de cheisteanna inmharthanachta agus inbhuanaitheachta atá tagtha chun cinn do chraoltóirí le cúpla bliain anuas agus cén cineál/acha raidió is fearr chuig tírdhreach meáin atá ag forbairt. Beidh tionchar mór ag ábhar an Straitéis Seirbhíse Craoltóireachta nua an Údaráis ar smaointe ar chóir go gcuirfeadh sé eolas ar fáil ar an gceadúnú de sheirbhísí craoltóireachta fuaime sa todhchaí, an limistéar saincheadúnais réigiúnach den Iarthuaisceart san áireamh. I gcúinsí áirithe, tá sé meáite riachtanach agus oiriúnach do bhronnadh de chonradh craoltóireachta nua don limistéar saincheadúnais réigiúnach san Iarthuaisceart a bheith déanta sa chomhthéacs den Straitéis Seirbhíse Craoltóireachta ar chóir a bheith críochnaithe déanach i 2017.
  • I bhFeabhra 2010, bhí sé riachtanach don Údarás líon bearta costchiorraithe a cheadú chun inmharthanacht iRadio NW agus an tseirbhís chraoltóireachta réigiúnach don aos óg sa limistéar saincheadúnais san Oirthuaisceart agus Lár Tíre a chinntiú (ina bhfuil an conraitheoir reatha IRadio Oirthuaisceart agus Lár Tíre ag trádáil mar iRadio NEM).  San áireamh anseo bhí an comhshuíomh den dá sheirbhís a cheadú, comhroinnt an fhoireann agus réamhrá de sceideal cláir amháin a cheadú. Leis seo, bhí sé riachtanach don Údarás chun comhtháthú breise de na seirbhísí  a cheadú agus laghdú i leibhéil fhoirne i rith 2011 chun go mbeadh an dá sheirbhís ceadaithe feidhmiú go héifeachtach ar bhonn comhtháite agus comhroinnte don chuid eile de na conarthaí craoltóireachta reatha.

De bharr na cúinsí seo, measann an tÚdarás gur chóir moill a chuir ar bhronnadh an Conradh Craoltóireachta nua don limistéar saincheadúnais san Iarthuaisceart le haghaidh tréimhse de 24 mí chun a chinntiú go mbeadh an Conradh bronnta ar bhealach comhsheasmhach le Straitéis Seirbhísí Chraoltóireachta nua an Údaráis agus a Phlean Ceadúnúcháin do 2018/2019. Meastar go gcuirfidh cur chuige den chineál seo an deis is fearr ar fáil chun seirbhísí craoltóireachta inmharthana airgeadais a bhunú do limistéar saincheadúnais an tIarthuaisceart thar meán agus fadtéarmach. Chun leanúnachais eagraithe den tseirbhís chraoltóireachta san idirthréimhse a chinntiú, tá sé measta go bhfuil sé riachtanach don Údarás síneadh a chur le téarma an conradh reatha go dtí 31ú Nollaig 2019.

Ag déanamh aighneachta

Sna haighneachtaí i scríbhinn, ba chóir d’aon pháirtí leasmhara na réimsí a leagann amach a chuireann sé in aghaidh an tsínidh ábhartha de théarma an Conradh. Go háirithe ba chóir don pháirtí leasmhara aon tionchar diúltach a aithint a mbeadh ceadú an síneadh beartaithe de théarma an Conradh ar an bpáirtí, san áireamh, sonraí iomlán d’aon thorthaí airgeadais diúltach atá líomhnaithe a theacht aníos ón síneadh Chonartha beartaithe.

Tá aon aighneacht i scríbhinn mar fhreagra don Fhógra Nochtadh Deonach den 6ú Iúil 2017 le bheith déanta i gcomhréir leis an struchtúr sonraithe in Alt a 2 den Treoirleabhar seo.

Caithfear na haighneachtaí/freagra sínithe agus dátaithe a bheith faighte ag an BAI ar 12 meán lae, 27ú Iúil 2017.

Rochtain Phoiblí & Faisnéis Rúnda

Beidh na haighneachtaí ar fad ar fáil don taighdeoir faoi chonradh ón BAI chun athbhreithniú a dhéanamh ar an earnáil chraolacháin, atá ag tosaigh i Lúnasa 2017.  Beidh na haighneachtaí ar fáil go poiblí freisin nuair atá siad measta ag an Údarás.

Is féidir leis an BAI gan cead a thabhairt de bhaill den phobal theacht ar ábhar páirteach in aighneacht leasa nuair a cheapann an BAI gur cheart ábhar mar seo a bheith rúnda. Meastar gur eolas rúnda é inter alia, faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de, agus eolas, a nochtadh de, a bheadh sárú d’oibleagáid rúnda ann a bhfuil de chomaoin ag páirtí leasmhar don tríú páirtí.

Caithfear eolas a cheaptar a bheith rúnda ó pháirtí leasmhar le taispeáint in aguisín chuig an aighneacht leasa. Ba chóir don aguisín a bheith marcáilte “rúnda”. Caithfear a leagann amach na cúiseanna a chreidtear an t-eolas a bheith rúnda.

Tá aon chomhaontuithe idir an BAI agus na páirtithe leasmhara maidir le faisnéis rúnda agus/nó atá íogair ó thaobh na tráchtála de gan réamhchlaonadh chuig oibleagáidí an BAI de réir an dlí, de réir an Achta Craolacháin 2009 agus an tAcht Saoráil Faisnéise 2014.  Mar sin ní féidir leis an BAI an t-eolas atá glacadh mar rúnda a iarradh ar pháirtí leasmhar nó a chreidtear dá réir, d’fhéadfadh nach bhfuil sé nochta de bhun dlí.  Tá tuilleadh faisnéise ar fail faoi oibleagáidí an BAI de réir Saoráil Faisnéise agus faoin gcur chuige a ghlacann sé ina Leith.

Eolas teagmhála

*Riachtanach