Rialacha Rochtana

Sonraítear i Rialacha Rochtana an BAI na leibhéil fotheidealaithe, teanga chomharthaíochta agus tuairisc fuaime nach mór do chraoltóirí ceadúnaithe in Éirinn a sholáthar. na Rialacha i bhformáid pdf. na Rialacha i bhformáid word. Breathnaigh ar fhíseán ISL/Fotheidealaithe de na rialacha Éist le leagan fuaime de na rialacha. (Béarla) Lorg cóip de na rialacha san fhormáid a fheileann duit lena n-áirítear formáid MS Word agus Braille  trí r-phost a sheoladh chuig info@bai.ie

Back to top

Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála

Déileáiltear sna cóid seo le fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus foirmeacha eile de phromóisean tráchtálach. Tháinig an Cód athbhreithnithe ar feidhme ón 1ú Meitheamh 2017. Chun roinnt eolas cúlra faoi forbairt an Chóid athbhreithnithe le fáil, cliceáil anseo le do thoil.

Is féidir teacht ar na Treoirlínte faoin tSamhail maidir le Cothaithigh a Phróifíliú anseo (Béarla) .

Is féidir teacht ar Dheimhniú an HFSS um Chothaithigh a Phróifíliú anseo (Béarla).

Is féidir Nótaí Treorach maidir le Fógraíocht dírithe ar Dheireadh Polaitiúil a fháil anseo.

 

Back to top

Cód Cothroime, Oibiachtúlachta & Neamhchlaontachta

Déileáiltear sa chód seo le cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht in ábhar nuachta agus cúrsaí reatha. Cód Cothroime, Oibiachtúlachta & Neamhchlaontachta: Nótaí Treorach

Back to top

Riail 27 Treoirlínte maidir le Tuairisciú ar Olltoghcháin, Toghcháin Uachtaránachta, Seanaid, Áitiúla agus Eorpacha

Ceanglaítear le Riail 27 de Chód an Údaráis maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha ar chraoltóirí cloí le Treoirlínte i ndáil le tuairisciú ar thoghcháin. Leagtar amach sna Treoirlínte sin roinnt ceanglas do chraoltóirí i dtéarmaí an tuairisciú a dhéanann siad ar thoghcháin agus tá feidhm leo sa bhreis ar na rialacha i gCód an Údaráis maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha. Cuirtear treoir ar fáil do chraoltóirí freisin sna Treoirlínte maidir leis an tslí inar féidir cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach ina dtuairisciú. Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach Treoirlínte Toghcháin

Back to top

Cód um Chaighdeáin Chláir

Áirítear i measc phríomhaidhmeanna an chóid seo tacú le craoladh freagrach agus comhairle a chur ar an lucht féachana maidir leis na caighdeáin is féidir leo a bheith ag súil leo ó sheirbhísí craolacháin agus cur ar chumas an lucht féachana agus na n-éisteoirí craoltóirí a cheistiú sa chás go gcreideann siad gur féidir iompar mífhreagrach a chur i leith craoltóra.

Back to top

Cód na bPáistí maidir le Cumarsáid Tráchtála

Déileáiltear sna cóid seo le fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus foirmeacha eile de phromóisean tráchtála atá dírithe ar pháistí nó a chraoltar ag an am céanna nó thart ar an am céanna le cláir do pháistí. Áirítear sna cóid seo rialacha maidir le bia a bhfuil céatadán ard saille, salainn nó siúcra iontu (HFSS food) a thaispeáint do pháistí.

Tá na Nótaí Treorach le fáil anseo.

Is féidir teacht ar na Treoirlínte faoin tSamhail maidir le Cothaithigh a Phróifíliú anseo (Béarla) .

Is féidir teacht ar Dheimhniú an HFSS um Chothaithigh a Phróifíliú anseo (Béarla).

Tuarascáil Reachtúil ar Thionchar Chód Údarás Craolacháinna hÉireann maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí anseo

Back to top

Scéim um Cheart Freagartha

Foráiltear sa Scéim do Ráiteas um Cheart Freagartha a éascóidh eolas míchruinn a craoladh a cheartú, eolas a raibh onóir nó dea-chlú duine iomardaithe mar thoradh air. Ní mór do gach craoltóir cóip den scéim a sholáthar ar a láithreán gréasáin mar aon le heolas faoi chomhalta foirne an stáisiúin a dhéileálann lena leithéid d’iarratais. Ba cheart iarratas ar Cheart Freagartha a chur isteach chuig an gcraoltóir ar an gcéad dul síos. I gcásanna nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a thug an craoltóir, féadfaidh tú d’iarratas a atreorú chuig an BAI. Tá foirm ag an BAI a chabhróidh leat atreorú a dhéanamh.

Back to top

Rialacha maidir le Fógraí agus Teilishiopadóireacht

(teorainneacha laethúla & in aghaidh na huaire) Ní mór don BAI na teorainneacha atá ar an dá chineál ábhar tráchtála a chraoltar ar sheirbhísí Éireannacha a shonrú; d’fhógraíocht agus do theilishiopadóireacht. Tá na craoltóirí faoi oibleagáidí cloí leis na teorainneacha ama a shonraíonn an BAI.

Back to top

Cód Iompair ODAS do Sheirbhísí Meáin

Déileáiltear sa chód (Béarla) seo le seirbhísí meáin chlosamhairc ar éileamh a sholáthar. Sonraítear sa chód na híoschaighdeáin nach mór do sholáthraithe seirbhíse a chinntiú agus déantar foráil ann chomh maith do mheicníocht gearán don phobal.

Back to top

Treoir maidir leis an gCód um Chleachtas Cóirthrádála

Eisíonn an BAI treoir do chraoltóirí seirbhíse poiblí maidir leis an bhformáid nach mór a leanúint nuair a bhíonn a gcóid um chleachtas cóirthrádála á n-ullmhú agus á bhfoilsiú acu. Sonraítear sa chód seo na prionsabail a chuirfidh an craoltóir i bhfeidhm le linn dó téarmaí a chomhaontú maidir le hábhar clár a choimisiúnú ó léiritheoirí neamhspleácha.

Back to top

Cód Cleachtais: Seirbhísí Teilifíse ar fáil ar Saorview

Sonraítear sa chód seo (Béarla) na cleachtais nach mór do RTÉ a leanúint nuair a bhíonn seirbhísí teilifíse á soláthar ar ardán Saorview. Baineann an cód seo go háirithe leis an leibhéal feiceálachta a bheidh ag cainéil seirbhíse poiblí ar leith agus déileáil chothrom, réasúnach agus neamh-idirdhealaitheach a chinntiú do chainéil eile ar mian leo a bheith ar fáil ar ardán Saorview.

Back to top

Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide an BAI

Is é cuspóir an Chóid seo chun na ceanglais a léiriú atá ar an BAI faoi Rialachán 17(6) de na Rialacháin AVMS a fhorálann an méid a leanas: “the BAI shall ensure that the modalities and conditions regarding the provision of such short extracts are defined, in particular with regard to any compensation arrangements, the maximum length of short extracts and time limits regarding their transmission by the development of a code of practice. Where compensation is provided for, it shall not exceed the additional costs directly incurred in providing access. Tugtar sa Chód Cleachtais seo sainmhíniú ar na módúlachtaí agus na coinníollacha a bhaineann le sleachta gearra nuachta a sholáthar agus comhlíonann sé an oibleagáid atá ar an BAI chun Cód Cleachtais a fhorbairt de  bhreis ar na Rialacháin AVMS.

Back to top

Treoirlínte a bhaineann le clúdach iompraíochta féinmharaithe, sláinte mheabhrach agus folláine

Tá Connecting for Life, (CFL), mar chuid den stráitéis náisiúnta na hÉireann um fhéinmharú a laghdú. Tá CFL bunaithe ar fhianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta ó thaobh stráitéisí um fhéinmharú a chosc de. Tá sé curtha le chéile mar doiciméad beo lena n-áirítear gníomhartha is féidir a chur in oiriúint agus a thabhairt suas chun dáta agus súil a choimeád ar shochaí an t-am ar fad. Faoin straitéis seo tá an BAI faoi oibligeáid a chóid maidir le caighdeán clár a chur in éifeacht agus monatóireacht a dhéanamh air ina áirítear Prionsabal 3 – Cosaint ón Dochar, a thagraíonn do féindochar agus féinmharú chun clúdach fhreagrach maidir le na h-imeachtaí seo  ar na meáin craolta. Tá eolas faoi treoracha na meán anseo (Láithreán gréasáin an Samaritans – Béarla)

Back to top