Bronntar níos mó ná €56k faoi Scéim Maoinithe Údarás Craolacháin na hÉireann don Taighde Meán

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (02.10.19) gur bronnadh dámhachtainí dar luach €56,318.80 san iomlán ar bheirt iarrthóirí a chuir isteach ar Scéim Tacaíochta 2019 don Taighde Meán dá chuid.

Is éard is aidhm leis an scéim tacú le tionscnaimh taighde a chuideoidh leis an Údarás an díospóireacht phoiblí a chur chun cinn agus a bheidh mar bhonn eolais do bheartas rialála chun tírdhreach meán atá bríomhar agus dinimiciúil a bhaint amach d’earnáil meán a fhreastalaíonn ar riachtanais a luchtanna féachana agus éisteachta in Éirinn. Beidh an tÚdarás in ann naisc idir institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin a fhorbairt agus a chothú leis an taighde seo chomh maith.

Fuair an tÚdarás ceithre iarratas ar an scéim seo inar iarradh beagán faoi bhun €98,500. Roghnaigh an painéal breithnithe dhá thionscadal agus bronnadh maoiniú dár luach €56,318.80 orthu. Is iad seo na tionscadail rathúla:

Broadcasting difference: Diversity in public broadcasting: measfar éagsúlacht na ndaoine (idir fhoireann agus aíonna ar chláir) agus ábhar (éagsúlacht téamaí agus dearcthaí) a mheas thar rogha clár raidió, teilifíse, agus ar líne de chuid RTÉ thar thréimhse trí mhí sa taighde seo. Díreofar ar chúig chatagóir éagsúlachta sa taighde: aois, inscne, féiniúlacht ghnéis, féiniúlacht eitneach/chultúrtha agus míchumas. Is comhthionscnamh idir Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus RTÉ é an tionscadal seo. Stiúrfaidh an Dr Eileen Culloty, ón Institiúid um Meáin Chumarsáide agus Iriseoireacht sa Todhchaí, de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an tionscadal ar ar bronnadh maoiniú €23,020 don taighde.

Auditing gender and diversity change in Irish media sectors: is tionscadal taighde é seo ina bhfiosrófar na bealaí ina gcuireann craoltóirí, comhlachtaí oiliúna agus cuideachtaí léirithe beartais inscne agus éagsúlachta chun cinn agus i bhfeidhm; agus cad iad na huirlisí agus na seifteanna ar féidir a úsáid chun tionscnaimh éagsúlachta níos leithne a chur i bhfeidhm i mbealach níos fearr. Is comhthionscnamh é seo idir Ollscoil Mhá Nuad, Coláiste Mhuire gan Smál, agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Stiúrfaidh an Dr Anne O’Brien, ó Ollscoil Mhá Nuad, an tionscadal seo ar ar bronnadh maoiniú €33,298.80 ar an taighde.

Dúirt Michael O’ Keeffe, príomhfheidhmeannach an Údaráis an méid seo a leanas: “Tá sé ríthábhachtach go bhfuil tírdhreach na meán in Éirinn éagsúil agus dinimiciúil agus go soláthraítear raon leathan dearcthaí do luchtanna féachana agus éisteachta Éireannacha. Is uirlis thábhachtach í an Scéim Maoinithe don Taighde Meán chun an tírdhreach sin a bhaint amach, mar go dtacaíonn sí le taighde a bhíonn mar bhonn eolais ag an díospóireacht ar chúrsaí craolacháin, agus neartaítear naisc idir Údarás Craolacháin na hÉireann, institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil chraolacháin léi chomh maith. Táimid an-sásta tacú le dhá thionscadal taighde thráthúla faoi Scéim Maoinithe don Taighde Meán in 2019 agus táimid ag súil go mór le machnamh a dhéanamh ar na tuarascálacha taighde amach anseo.”

Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar www.bai.ie.

CRÍOCH

Do cheisteanna ó na meáin, déan teagmháil le DHR Communications ar 01 4200580.

Do cheisteanna ar bith eile, déan teagmháil leis an BAI ar 01 6441200 nó info@bai.ie.