Breis is €7m arna leithroinnt ar 126 thionscadal faoi Scéim Fuaime agus Físe BAI

Dé hAoine, 3 Aibreán 2020. 

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (03.04.2020) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaime agus Físe (3) (Babhta 34).

Chuir an BAI in iúl leis – tar éis cruinniú den Údarás roinnt laethanta ó shin chun breithniú a dhéanamh ar iarraidh ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil – go ndéanfar sonraí i dtaobh babhta speisialta den scéim Fuaime agus Físe 4 (F&F4) chun tacú le stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha a fhoilsiú in imeacht na seachtaine atá chugainn.

Tá fógra an lae inniu á eisiúint i ndiaidh próiseas measúnúcháin chuimsithigh, trína leithroinnfear €7.02 milliún ar 126 thionscadal raidió agus teilifíse. Bronnfar €6.41 milliún ar 36 thionscadal teilifíse san iomlán, agus gheobhaidh 90 tionscadal raidió €650,000

Rinneadh 229 n-iarratas san iomlán faoi Bhabhta 34, iarratais inar lorgaíodh beagnach €19.8m de mhaoiniú. Ba é an clár faisnéise an chatagóir ba choitianta maidir le hiarratais ar raidió agus teilifís, ach rinneadh líon iarratas nár bheag ar thionscadail drámaíochta, bheochana, oideachais agus siamsaíochta.

Sna babhtaí is déanaí faoin Scéim Maoiniúcháin Fuaime agus Físe, tá breithniú ar líon na mban i bpríomhróil chruthaitheacha á chur san áireamh le linn iarratais a mheasúnú, mar bheart chun tacú le breis comhionannais inscne sa tionscal. Léirítear i ngach ceann de na tionscadail teilifíse a gheobhaidh maoiniú, seachas dhá cheann acu, go nglacfaidh mná aon cheann amháin – ar a laghad – de na róil léiriúcháin chruthaitheacha. Aithníodh idir aon bhean amháin agus ceathrar ban i bpríomhróil chruthaitheacha i níos mó ná 80% de na tionscadail teilifíse ar éirigh leo.

Éascófar leis an maoiniú a leithroinnfear sa bhabhta seo de Scéim Maoiniúcháin Fuaime agus Físe 126 thionscadal a tháirgeadh agus iad bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann; gnóthaí domhanda a théann i bhfeidhm ar Stát na hÉireann; litearthacht sna meáin; agus an litearthacht d’aosaigh. Craolfar tionscadail ar 45 chainéal éagsúla, ar a n-áirítear craoltóirí pobail, tráchtála agus seirbhíse poiblí. I measc na n-iarratas a mhaoineofar tá:

  • “Epic West”, arna léiriú ag Crossing the Line Films do RTÉ 1, ina n-insítear scéal Iarthar na hÉireann trí dhearcadh a chultúir uathúil agus an chorpais shaibhir ealaíne, litríochta agus daoine atá spreagtha aige.
  • Sraith ceithre chuid is ea “Ireland’s Unidentified”, arna léiriú ag Mind the Gap Films do Virgin Media One, ina dtráchtar ar eolaithe fóiréinseacha sinsearacha agus iad ag cur réimsí éagsúla iontacha eolaíochta chun feidhme d’fhonn an rúndiamhair a bhaineann le corp gan ainm a fhuascailt.
  • Sraith shiamsaíochta de cheol traidisiúnta na hÉireann is ea Cúltír -‘Hinterland ‘, arna léiriú ag Sugartown Films Ltd do TG4, ina gceiliúrtar tréithe ceoil agus féiniúlacht chultúrtha sé chontae.
  • “Bringing Home the Bacon Factory” do Raidió Pobail Chlár Chlainne Mhuiris, ina n-eachtraítear scéal fostaithe de mhonarcha bhagúin tuaithe agus ina léirítear obair, saol sóisialta, agus éifeachtaí eacnamaíocha agus comhshaoil tionscail áitiúil a bhí ina thionscal ollmhór lá den saol.
  • “Start the Song Slowly,” arna léiriú ag John O’Shea agus a craoladh ar RTÉ Lyric FM. Is iniúchadh é an clár ar shaol, amhráin agus ceol Choilm Uí Chaodháin (1893-1975), iascaire, agus ceoltóir agus amhránaí traidisiúnta iomráiteach i gConamara.
  • Is clár grinn beoite do leanaí é “Flix”, arna léiriú ag Pictor Productions agus a bheidh le craoladh ar RTÉJr, ina n-eachtraítear saol FLIX, an t-aon mhadra amháin atá ag fás aníos i mBaile na gCat.
  • “An Cuan”, arna léiriú ag Oddboy Media agus a bheidh le craoladh ar TG4, ina dtugtar amharc ar feadh bliana ar éiceachóras Chuan Bhaile Átha Cliath.
  • “Vintage” do KCLR 96FM, clár faisnéise ina ndéantar iniúchadh ar aontaí seanré, seónna carranna agus ceantanna chun an stair áitiúil agus náisiúnta a eachtraí trí ghluaisteáin, éadaí, trealamh talmhaíochta, grianghraif agus troscán.
  • “Walk and Talk” do UCC 98.3FM, sraith ina bhféachtar ar an saol in COC ó thaobh dearcadh iar-mhac léinn a chuaigh ar aghaidh chun bheith ina bpáirtithe mór le rá go náisiúnta.
  • “A Fiver for a Tenor” do LMFM, clár faisnéise ina dtabharfar an lucht éisteachta ar ais go dtí Bealtaine 1963, nuair a chuaigh teanór, nach raibh aon cháil air an uair sin, in airde ar an stáitse i Halla an Bhaile i nDún Dealgan, i gcomhair na chéad cheolchoirme aonair riamh aige lasmuigh den Iodáil. A ainm? Luciano Pavarotti.

Ag trácht dó ar an bhfógra, dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Arís eile ba mhó go mór leibhéal an mhaoinithe a lorgaíodh sa bhabhta seo d’Fhuaim agus Fís ná an t-airgead a bhí ar fáil. Bhí roghanna deacra le déanamh ag na measúnóirí i bhfianaise chaighdeán, éagsúlacht agus ilchineáltacht na dtionscadal a moladh. Is méadú is mó ná €1m ar an mbabhta roimhe í an dámhachtain mhaoiniúcháin inniu do 126 thionscadal raidió agus teilifíse agus déanaimid comhghairdeas leis na hiarratasóirí go léir ar éirigh leo.”

“Is cabhair don Údarás é maoiniú a leithroinnt faoin Scéim Fuaime agus Físe chun a chuspóir a bhaint amach arb éard é táirgeadh agus infhaighteacht ábhair atá ábhartha ó thaobh an chultúir de a mhéadú do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. Is foinse ríthábhachtach tacaíochta leis é do lucht déanta clár agus craoltóirí neamhspleácha. Mura mbeadh an maoiniú ó Fhuaim agus Fís, a bhaintear as ioncam a sholáthraíonn íocóirí an cheadúnais, ní tháirgfí a lán de na cláir mhaoinithe riamh.”

“Tá sé fíorthábhachtach go háirithe go leanfar ag maoiniú agus ag forbairt na hearnála craolacháin le linn na tréimhse deacra seo. Tá a lán daoine ag dul i muinín an chraolacháin san am seo chun faisnéis agus siamsaíocht a fháil agus chun fanacht ar an eolas. Tá áthas ar BAI a bheith in ann tacú leis an iarraidh, ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, maoiniú a imfhálú chun tuilleadh tacaíochta faoin Scéim Maoiniúcháin Fuaime agus Físe a sholáthar don earnáil raidió tráchtála neamhspleách. Déanfar sonraí an bhabhta speisialta seo den scéim a fhógairt sna laethanta amach romhainn, mar aon le babhtaí breise a fhógairt chun tacú leis an earnáil raidió pobail agus le hearnálacha na teilifíse agus an raidió seirbhíse poiblí, ”a dúirt an tUasal O’Keeffe.

Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh faoin Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaime & Físe (Babhta 34) ar fáil lena íoslódáil anseo.

D’fhonn breis eolais a fháil, tabhair cuairt ar http://www.bai.ie/ga/.

CRÍOCH

Do cheisteanna ó na meáin, déan teagmháil: Catherine Heaney / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil:  087-2309835 / 087-9881837

Nótaí d’Eagarthóirí:

An tseachtain seo chugainn, fógróidh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tacaíochtaí maoinithe don earnáil craolacháin. Áireofar leis seo babhta maoinithe speisialta a fhoilsiú faoin Scéim Maoinithe Fuaim & Fís, a thacóidh leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách. Ina theannta sin, cuirfidh an BAI eolas ar ail faoi bhearta eile a bhfuil sé beartaithe aige a chur I bhfeidhm chun tacú leis na hearnálacha craolacháin raidió pobail, teilifíse agus seirbhíse poiblí le linn na tréimhse deacrachta eacnamaíochta seo. Eiseofar fógra roimh ré do na meáin le mionsonraí ar uainiú an fhógra seo.