Beartais nua maidir leis an iolracht sna meáin agus maidir le húinéireacht agus smacht foilsithe ag an BAI

Inniu (18/06/19), d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) beartas nua maidir leis an iolracht sna meáin agus beartas athchóirithe maidir le húinéireacht agus smacht.

Foilsíodh na doiciméid seo i ndiaidh próiseas comhairliúcháin poiblí a reáchtáil inar iarradh ar pháirtithe leasmhara agus baill den phobal aighneachtaí a dhéanamh don BAI faoi dhréachtaí de na beartais.

Beartas an BAI maidir leis an iolracht sna meáin

Is í príomhaidhm an bheartais maidir leis an iolracht sna meáin a leagan amach cén chaoi a thacóidh an t-Údarás leis an iolracht sna meáin agus dá cur chun cinn. Is sprioc fíorthábhachtach í seo agus luaitear í i Ráiteas Straitéise an BAI 2017 – 2019.

Tugtar comhthéacs faoi ról an BAI maidir leis an iolracht sna meáin sa bheartas seo, mar aon le sainmhíniú ar céard is iolracht mheáin ann; an tábhacht a bhaineann leis an iolracht sna meáin; sonraí maidir le spriocanna beartais; agus luaitear na bealaí a thacaíonn an BAI leis an iolracht sna meáin in Éirinn faoi láthair agus na bealaí a leanfaidh an BAI ag tacú léi sa todhchaí.

Agus é ag tráchtaireacht ar an iolracht sna meáin, bhí an méid seo a leanas le rá ag príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe: “Cuireann an iolracht sna meáin leis an tsochaí i gcoitinne. Nuair a bhíonn iolracht sna meáin, bíonn fáil ar réimse leathan foinsí eolais agus tuairimí, foinsí nuachta agus cúrsaí reatha. A mhéid iolrachta atá sna meáin, a laghad tionchar a bheas ag tionchar míchuí (ó na meáin, ó eagraíochtaí polaitiúla, sóisialta agus tráchtála nó ó dhaoine aonair), ar thuairimí an phobail maidir leis an pholaitíocht agus araile”.

Anuas air sin, d’admhaigh an tUasal O’Keefe “Is é príomhchuspóir bheartas an BAI, ár dtuiscint ar an iolracht sna meáin a thaispeáint agus thairis sin, ní mór na bealaí a thacaíonn muid leis an iolracht sna meáin in Éirinn tríd ár ngníomhaíochtaí rialála a lua”.

Beartas Úinéireachta agus Smachta

Tugann an beartas seo feidhm phraiticiúil do na dualgais a shonraítear san Acht Craolacháin 2009. Ní mór don BAI aird a thabhairt ar na dualgais seo agus conradh seirbhíse raidió nó teilifíse á bhronnadh aige ar iarratasóir. Ina theannta sin, baintear leas as an mbeartas d’fhonn iarratais ar athruithe úinéireachta agus smachta (athruithe ar sciaranna nó ar stiúrthóirí, mar shampla), de sheirbhísí craolacháin reatha a mheas. Is treoir an beartas seo don BAI nuair atá sé ag déanamh measúnú ar dhuine nó ar ghrúpa daoine a bhfuil fonn air/orthu smacht nó suim substaintiúil a fháil in líon iomarcach de sheirbhisí meán sa Stát.

Beidh aird ag BAI ar na cúinsí seo a leanas agus cinntí á dtogáil aige de réir an bheartais; taithí, saineolas agus dea- nó droch-cháil an iarratasóra, na foinsí airgeadais agus eile a thabharfaidh an t-iarratasóir leis, agus na cineálacha cláracha ar mhaith leis an iarratasóir a chraoladh.

Ag lainseáil an bheartais athchóirithe, bhí an méid seo le rá ag an Uasal O’Keeffe: “Dréachtadh Beartas athchóirithe an BAI maidir le húinéireacht agus smacht d’fhonn forbairt leanúnach a chinntiú in earnáil craolacháin atá ilghnéitheach agus iolrach. Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an mbeartas soiléireacht agus cinnteacht a sholáthar maidir leis an gcur chuige rialála ar chóir glacadh leis agus na rialacha a bheas i bhfeidhm, dá thoradh. Ar an iomlán creideann an tÚdarás go gcruthaíonn an beartas athchóirithe cothromaíocht idir earnáil craolacháin atá ag athrú go leanúnach agus dualgas an BAI timpeallacht iolrach a chinntiú. Tá sé tábhachtach a rá freisin go dtacaíonn an BAI leis an iolracht sna meáin in Éirinn tríd an beartas seo a chur i bhfeidhm”.

Anuas air sin, dúirt an tUasal O’Keefe gur “thug an BAI aird ar na haighneachtaí a d’eascair ón bpróiseas comhairliúcháin maidir leis na teorainneacha úinéireachta reatha do sheirbhísí tráchtála raidió a mhaolú. De réir an bheartais, ní ceadmhach d’aon duine aonair nó do ghrúpa os cionn 25% de sheirbhísí tráchtála raidió bheith ina s(h)eilbh aige/acu. Faoi láthair, níl sciar os cionn 20% ag aon ghrúpa. Cé go dtuigeann an BAI go mbíonn an earnáil seo ag athrú go tapa agus go leanúnach, creideann muid go bhfuil an teorainn uachtar seo ag an leibhéal ceart agus d’aineoinn sin, fanann an teorann mar atá sa bheartas athchóirithe”.

CRÍOCH

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Fón: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

Nótaí d’iriseoirí: 

  • Tá fáil ar an mBeartas maidir leis an iolracht sna meáin  anseo agus ar an mBeartas atchóirithe maidir le húinéireacht agus smacht anseo.
  • Idir an 11 Nollaig 2018 agus an 30 Eanáir 2019 a reáchtáladh an tréimhse comhairliúcháin ar an mBeartas maidir leis an iolracht sna meáin agus an Beartas úinéireachta agus smachta. Fuarthas 17 aighneachtaí ar an iomlán.
  • Is féidir teacht ar na ráitis faoi thorthaí na gcomhairliúchán a rinneadh don dá Bheartas trí chliceáil ar na nascanna seo: Beartas maidir leis an iolracht sna meáin (Béarla), Beartas úinéireachta agus smachta (Béarla).
  • Is féidir teacht ar na haighneachtaí ón bpobal trí chliceáil ar na nascanna seo: Beartas maidir leis an iolracht sna meáin (Béarla), Beartas úinéireachta agus smachta (Béarla).
  • Is é dáta don fheidhmiú ar Bheartas an BAI Maidir le Rialú agus Úinéireacht ná an 2ú Meán Fomhair 2019.