An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach.

Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag BAI, i gcomhair na dtréimhsí 2013-2016 agus 2016-2019, de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Rinneadh socrú i ngach Scéim acu sin i gcomhair méadú céimnithe ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí de chuid BAI a sholáthraítear as Gaeilge agus sa dá theanga agus chuir BAI foireann thiomnaithe ar bun chun tionscnaimh Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den eagraíocht. Moladh BAI as cur i ngníomh a Scéime in athbhreithniú ar an gcéad Scéim Gaeilge ag BAI a rinne An Coimisinéir Teanga (ACT).

Bhí tuairimí páirtithe leasmhara, a fuarthas tar éis gairm ar aighneachtaí i mí Lúnasa, mar aon le haiseolas leanúnach ó gheallsealbhóirí, ina mbonn eolais faoin Scéim Gaeilge nua 2020-2023.

Ag caint dó ar an Scéim, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Tá dualgas tábhachtach ar BAI, mar chomhlacht poiblí, an Ghaeilge a chur chun cinn agus seirbhísí leordhóthanacha a sholáthar do phobal na Gaeilge. Tá an-dul chun cinn déanta againn ó thaobh ár gcuid seirbhísí a sheachadadh trí Ghaeilge agus sa dá theanga agus ó thaobh cáilíocht na seirbhísí sin a fheabhsú, rud ar tharraing An Coimisinéir Teanga aird air agus a léiríodh sna haighneachtaí a fuarthas le linn dúinn an tríú Scéim Gaeilge againn a fhorbairt. Daingnítear an rath sin, agus cuirtear leis, sa Scéim seo agus tugtar gealltanais bhreise inti chun infheictheacht agus caighdeán an tsoláthair seirbhísí Gaeilge againn a mhéadú.”

Ar na gealltanais ríthábhachtacha atá sa Scéim nua, tá siad seo a leanas:
• Is trí Ghaeilge a dhéanfar gach nuashonrú ar na meáin shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí Gaeilge agus féachfaidh BAI le méadú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann sé as an nGaeilge ar gach cumarsáid ag BAI ar na meáin shóisialta.
• Déanfar cóipeanna d’óráidí BAI ar ócáidí poiblí agus de thaighde a bhaineann leis an nGaeilge agus tá coimisiúnaithe ag BAI a chur ar fáil as Gaeilge ach iad a iarraidh.
• Beidh an córas nua ag BAI chun gearáin a dhéanamh ar líne ar fáil ina iomláine as Gaeilge chun gearáin sheachtracha a dhéanamh ar ábhar craolta nuair a chuirfear an córas sin i bhfeidhm.
• Déanfaidh an Coiste Comhairleach don Ghaeilge, a bhunaigh BAI agus Foras na Gaeilge, tionscnaimh agus acmhainní comhpháirteacha a chur ar bun chun tacú le craoltóirí chun a gcuid gealltanas i leith na Gaeilge a chomhall.
• Féachfaidh BAI le cistiú agus/nó tacaíocht eile a sholáthar do Sheachtain na Gaeilge agus d’ócáidí Gaeilge eile.
• Tá foireann thiomnaithe don Ghaeilge ag BAI a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu agus cuirfear deiseanna ar fáil do gach duine den fhoireann chun a gcuid scileanna Gaeilge a chleachtadh agus a fheabhsú.

Is féidir aon cheisteanna i ndáil leis an Scéim Gaeilge a sheoladh chuig teanga@bai.ie nó 01-6441200.

CRÍOCH.

Media queries: Sebastian Enke / Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-9881837.

All other queries: Broadcasting Authority of Ireland, 01-6441200.

Nóta d’eagarthóirí:
• Tá eolas breise maidir le Scéim Gaeilge BAI 2020-2023 ar fáil anseo.