BAI chun ócáid phoiblí ar líne a óstáil i gcomhair lainseáíl na Tuarascála ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire) 2021

Óstálfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann an ócáid lainseála i gcomhair an eagráin is déanaí den Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire) Dé Céadaoin seo chugainn, 23ú Meitheamh.  Tionólfar an ócáid mar sheimineár idirlín ag 11am Am Éireannach ar Zoom agus beidh cead isteach ag an bpobal air den chéad uair riamh.  Cuirfear Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus teidealú ar fáil.

Is é an Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters an staidéar comparáideach leanúnach ar thomhaltas nuachta is mó ar domhan.  Áirítear ar an taighde anailís ar threochtaí idirnáisiúnta agus Éireannacha i measc lucht tomhailte nuachta ar líne; muinín sa bhfoinsí nuachta agus íoc as nuacht.  Próifíleofar tomhaltóirí Éireannacha agus a suimeanna agus a ngafacht le nuacht agus teicneolaíocht i dtuarascáil na bliana seo; a bhfoinsí agus a ngléasanna; a ndearcthaí i leith muiníne, bréagaisnéise agus íoc as nuacht; sonraí nua faoi bhrandaí, aimsiú agus na meáin shóisialta agus tionchar COVID-19 ar thomhailt na meán nuachta in Éirinn.  Cuireann an tuarascáil seo i láthair sonraí na hÉireann, atá mar chuid den suirbhé mór a seoladh i 46 tír.  Éascaíodh rannpháirtíocht na hÉireann le hurraíocht BAI don seachtú bliain.

Ag trácht di, dúirt Leas-phríomhfheidhmeannach BAI, Celene Craig: “Tá Éire, mar aon le tíortha eile ar fud an domhain, tar éis fás nach beag a fheiceáil i dtomhailt ábhair ar líne le blianta beaga anuas agus táthar ag súil le meádú ar an treocht seo, agus dá réir sin ar an bpoitéinseal ag na seirbhísí seo chun bheith mar thionchar agus mar bhonn eolais faoi dhearcthaí agus tuairimí.  Cé gurb é BAI rialtóir na craoltóireachta in Éirinn, tá sé gafa le fada an lá leis an bplé ar líne, tá rannchuidiú déanta aige i bhforbairt rialála ar ardáin ar éileamh agus ar líne ag leibhéal na hEorpa trí Threoir AE maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD) agus, le blianta beaga anuas, tá sé ag forbairt a fhreagartha beartais ar rialáil ábhair ar líne in Éirinn amach anseo – leis an mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán Ar Líne beidh BAI comhchuimsithe in eagraíocht níos leithne, Coimisiún na Meán. 

“Cuirtear ar fáil leis an Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters léargais criticiúla a bheidh mar threoir ag BAI chun an cuspóir straitéiseach aige a bhaint amach, tírdhreach meán a chur ar fáil a léireoidh éagsúlacht shochaí na hÉireann agus is

inrochtana ag an gcéanna. Tá sé ar cheann de na tionscadail taighde ar ábhar tras-ardán is suntasaí atá á reáchtáil in Éirinn agus féadtar dá bharr forbairtí in Éirinn a rianú go bliantúil agus amharc orthu i gcomhthéacs domhanda.  Níorbh fhéidir é seo a dhéanamh gan chomhoibriú – prionsabal atá mar bhonn agus mar thaca ag obair BAI.”

Ag ócáid na seachtaine seo chugainn, soláthróidh an Dr Kirsty Park as an Institiúid do Thodhchaí na Meán, Daonlathas agus Sochaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath anailís ar na sonraí Éireannacha, agus freagróidh na daoine seo a leanas do thorthaí na tuarascála: príomhthaighdeoir an tOllamh Colleen Murrell as FuJo; Nic Newman as Institiúid Reuters, na hiriseoirí Zara King as Virgin Media One, Hugh Linehan as an Irish Times, agus an comhairleach ceannaireachta Margaret E Ward, mar aon le Celene Craig as BAI.

Ag trácht di, dúirt an tUas. Craig: “Tuarascáil an-léirsteanach é seo a bheidh mar dhíol suime ag duine ar bith atá ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a dtomhlaímid na meáin nuachta in Éirinn.  Tá ríméad orainn go bhfuil deis againn i mbliana cead isteach ar an ócáid a thabhairt do phobal forleathan.  Cuirfimid Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus teidealú ar fáil ag ócáid na bliana seo chomh maith, rud a dhéanfaidh níos inrochtana fós é do páirtithe leasmhara.” 

Dúirt an príomhthaighdeoir, an tOllamh Colleen Murrell as FuJo freisin: “Tá ríméad orainn bheith ag obair arís le BAI agus le hInstitiúid Reuters ar an staidéar tábhachtach seo.  Tríd an Tuarascáil bhliantúil ar an Nuacht Dhigiteach, agus tionscadail mhóra taighde eile, tá Institiúid do Thodhchaí na Meán, Daonlathas agus Sochaí (FuJo) Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcónaí ag tógáil bonn criticiúil eolais do mheáin na hÉireann agus táimid ag súil le léargais na bliana seo a thuairisciú agus a chomhthéacsú ag ócáid na seachtaine seo chugainn.”

Féadtar freastal saor in aisce ar lainseáil na Tuarascála ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire) 2021. Chun clárú, cliceáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Joanne Ahern / Thelma Harris, DHR Communications, Teil: 087-9881837 / 083-0517622.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.