An Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin foilsithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) i ndiaidh Straitéis athbhreithnithe um Sheirbhísí Craolacháin a fhoilsiú inniu (07.11.18). Tugtar creat sa straitéis chun pleananna ceadúnúcháin an BAI a cheapadh, chomh maith leis na gníomhaíochtaí gaolmhara ceadúnúcháin. Is príomhbhealach don Údarás é an Straitéis chun cinntiú go bhfuil sé ag comhlíonadh a eochairchuspóir reachtúil chun cinntiú go mbeidh an meascán agus an réimse seirbhísí craolacháin is fearr sa Stáit ar fáil do dhaoine ar oileán na hÉireann.

Chomh maith le seirbhísí craolacháin thar roinnt ardán a cheadúnú, tá cuspóirí gaolmhara eile ag an straitéis. Áirítear orthu meascán de ghuthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha a éascú; cláir Ghaeilge ar ardchaighdeán a chur chun cinn; cruthaitheacht agus nuálaíocht ar fud earnáil chlosamhairc na hÉireann a chur chun cinn; agus oibriú le páirtithe leasmhara chun níos mó inbhuanaitheachta a bhaint amach.

Choimisiúnaigh an BAI tuarascáil neamhspleách ar struchtúir agus dinimicí sa mhargadh agus ar fhorbairtí ar na meáin in Éirinn le bheith mar bhonn don Straitéis athbhreithnithe. Rinne sé machnamh freisin ar thorthaí suirbhé ar dhearcthaí lucht féachana agus éisteachta, agus thug sé faoi chomhairliúchán fairsing leis an bpobal chun tuairimí a fháil ar a fhís do thírdhreach craolacháin na hÉireann agus do na roghanna maidir le forbairtí amach anseo.

Dúirt an tOllamh Pauric Travers, cathaoirleach an BAI an méid seo a leanas: “Bhíothas ag súil sa chéad Straitéis, a foilsíodh in 2012, le hathrú agus le héabhlóid i dtírdhreach na meán.  Is suntasach, mar sin féin, méid agus luas, go háirithe, an athraithe. Tá suaitheadh agus dúshláin mhóra sa timpeallacht chraolacháin faoi láthair.  Agus an BAI ag ullmhú na Straitéise athbhreithnithe seo, bhí aird aige ar an timpeallacht seo, ar na riachtanais reachtúla agus ar na príomhchúinsí eacnamaíochta, rialála agus teicneolaíochta. Nuair a bhíonn comharthaí go bhfuil ioncam agus brabúsacht ag feabhsú ann, tá an BAI tiomanta do cheadúnú a dhéanamh ar sheirbhís chraolacháin fuaime nua amháin ar a laghad, ar an mbanda FM.

“Samhlaíonn an BAI tírdhreach na meán in Éirinn a léiríonn agus a chruthaíonn cé muid féin.  Creidimid gur cheart go mbeadh earnáil bheo, bhríomhar chraolacháin ag freastal ar mhuintir na hÉireann, agus a n-éagsúlacht iomlán á cur san áireamh. Chuige sin, tá mar aidhm ag an Straitéis a chinntiú go bhfuil réimse éagsúil seirbhísí craolacháin ann atá oscailte agus iolraíoch le freastal ar an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn.  Táimid buíoch de gach duine a sheol aighneacht chuig an BAI le linn an chomhairliúcháin. Chuir an t-aiseolas a fuarthas go mór leis na cinntí a rinneamar i ndáil leis an Straitéise athbhreithnithe.”

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Tony Heffernan, DHR Communications. Tel: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-2399508.

Nóta d’eagarthóirí:

  • Tá an Straitéis athbhreithnithe um Sheirbhísí Craolacháin ar fáil ar shuíomh gréasáin Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) anseo. Is féidir an tuarascáil taighde Tuarascáil ar struchtúr, dinimic agus forbairtí an mhargaidh i meáin na hÉireann a léamh anseo.  Is féidir an dréacht-Straitéis a ndearnadh comhairliúchán ina leith a léamh anseo; agus is féidir Ráiteas Torthaí ar an gcomhairliúchán sin a léamh anseo.

 

  • Faoi Alt 26 (1) (a) den Acht Craolacháin 2009, tá ceanglas ar an BAI straitéis a ullmhú i dtaca le seirbhísí craolacháin a sholáthar sa Stát, de bhreis ar na seirbhísí sin a sholáthraíonn RTÉ agus TG4. Foilsíodh an Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin reatha in 2012 tar éis comhairliúchán poiblí a dhéanamh agus leagtar amach ann cur chuige beartaithe an BAI i leith ceadúnú seirbhísí breise, agus creat chun sin a dhéanamh. Tá athrú suntasach tagtha ar thimpeallacht na meán ó 2012 i leith. Anuas air sin, d’fhoilsigh an BAI ráiteas straitéise don tréimhse 2017-2019.  Príomhrud is féidir a bhaint amach sa Ráiteas nua is ea “Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin athbhreithnithe a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú ina leantar ag éascú beartas agus pleananna ceadúnaithe dinimice agus a thacaíonn le cruthaitheacht agus nuálaíocht san earnáil closamhairc Ghaeilge agus i ngníomhaíochtaí ar fad an BAI”.