Is téama lárnach é an Iolracht i Ráiteas Straitéise an BAI, agus tá an tÚdarás tiomanta ar mheascán ghuthanna agus tuairimí a éascú agus chun a chinntiú go mbeidh iolarthacht foinsí meán ann do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. Tugtar faoi ról an BAI maidir le iolrachas na meán a chur chun cinn agus tacú leis i gcomhthéacs fhorálacha Acht Craolacháin 2009 agus an Achta um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014.

Beartas maidir leis an Iolracht sna Meáin

Is í príomhaidhm an bheartais maidir leis an Iolracht sna Meáin a leagan amach cén chaoi a thacóidh an tÚdarás leis an iolracht sna meáin agus dá cur chun cinn. Tugtar comhthéacs faoi ról an BAI maidir leis an iolracht sna meáin sa bheartas seo, mar aon le sainmhíniú ar céard is iolracht mheáin ann; an tábhacht a bhaineann leis an iolracht sna meáin; sonraí maidir le spriocanna beartais; agus luaitear na bealaí a thacaíonn an BAI leis an iolracht sna meáin in Éirinn faoi láthair agus na bealaí a leanfaidh an BAI ag tacú léi sa todhchaí.

Back to top

Beartas maidir le Rialú agus Úinéireacht

Tugann an beartas seo feidhm phraiticiúil do na dualgais a shonraítear san Acht Craolacháin 2009. Ní mór don BAI aird a thabhairt ar na dualgais seo agus conradh seirbhíse raidió nó teilifíse á bhronnadh aige ar iarratasóir. Ina theannta sin, baintear leas as an mbeartas d’fhonn iarratais ar athruithe úinéireachta agus rialaithe (athruithe ar sciaranna nó ar stiúrthóirí, mar shampla), de sheirbhísí craolacháin reatha a mheas. Is treoir an beartas seo don BAI nuair atá sé ag déanamh measúnú ar dhuine nó ar ghrúpa daoine a bhfuil fonn air/orthu smacht nó suim substaintiúil a fháil i líon iomarcach de sheirbhisí meán sa Stát.

Back to top

Bunachar Sonraí Úinéireacht Meán Éireann & Tuarascálacha maidir le Rialú agus Úinéireacht

Is bunachar sonraí é suíomh gréasáin Úinéireacht Meán Éireann atá deartha agus á chothabháil ag foireann Scoil na Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is tionscnamh de chuid an BAI é.

Tá an bunachar sonraí leagtha amach chun bheith ina phointe tagartha áisiúil ó thaobh an t-alt a bhaineann le Cumaisc Meán san Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014 a chur i ngníomh, go háirithe, an ceanglas atá ar an BAI tuarascáil a chur amach gach trí bliana ina dtugtar anailís ar an tionchar atá ag athruithe iomchuí ar úinéireacht agus rialú ar iolarthacht na meán sa stát. Tá dhá thuarascáil den sórt sin foilsithe go dtí seo (2012 – 2014 agus 2015 – 2017) (i mBéarla) agus tá an tríú ceann le foilsiú in 2021/2022.

Back to top

Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire)

Is é an Tuarascáil bhliantúil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters don Staidéar ar Iriseoireacht ag Ollscoil Oxford an staidéar comparáideach leanúnach ar threochtaí sa tomhaltas nuachta is mó ar domhan. Clúdaítear 46 tír sa tuarascáil dhomhanda, agus déanann an BAI urraíocht ar rannpháirtíocht na hÉireann sa tionscadal taighde idirnáisiúnta seo mar chuid dá chuid oibre ar iolrachas na meán in Éirinn. Chun lántairbhe a bhaint as na sonraí, oibríonn an BAI i gcomhar le hInstitiúid do Thodhchaí na Meán, Daonlathais agus Sochaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chun tuarascáil níos dírithe ar Éirinn a sholáthar. Is féidir tuilleadh eolais faoi thuarascáil 2022 a fháil anseo.

Back to top

BAI & Bréagaisnéis

Tá ról ceannaireachta fós ag an BAI i bhfoghrúpa ar Bhréagaisnéis de Ghrúpa Rialtóirí Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc (ERGA). Tá an foghrúpa ag cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Chóid Cleachtais ar Bhréagaisnéis. Chun tacú leis an ngníomhaíocht seo rinne an BAI an Institiúid do Thodhchaí na Meán, Daonlathais agus Sochaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) a choimisiúnú leis an mbealach ar chuir Facebook, Twitter, Microsoft, agus Google a gcuid tiomantas faoin gCód Cleachtais deonach seo i bhfeidhm agus tuairisc a thabhairt air. Maidir leis seo tá trí thuarascáil foilsithe ag an BAI.

Scrúdaigh ElectCheck 2019 an chaoi ar chuir Facebook, Twitter agus Google a ngealltanais i bhfeidhm maidir le trédhearcacht na fógraíochta polaitiúla le linn fheachtas Toghchán Eorpach 2019. Foilsíodh an dara tuarascáil, CodeCheck i mí Aibreáin 2020 agus rinneadh scrúdú ar an gcaoi ar chuir Facebook, Twitter, Microsoft agus Google a ngealltanais i bhfeidhm faoi gach ceann de na cúig philéar den Chód Cleachtais le linn 2019 le béim ar leith ar ghníomhaíochtaí chun tomhaltóirí agus an pobal taighde a chumasú. Foilsíódh tríú tuarascáil, CovidCheck, i mí Mheán Fómhair 2021, ina ndírítear ar thuarascálacha trédhearcachta na n-árdán maidir le COVID 19. Molann na trí thuarascáil go gcaithfear nósanna imeachta níos láidre a fhorbairt chun tuairisciú agus monatóireacht a dhéanamh ar bhréagaisnéis ar líne chun go mbeidh Cód Cleachtais an AE ar Bhréagaisnéis ina uirlis níos éifeachtaí chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.

Back to top

Tuarascáil Riail an AE um Dhlí

Chuir an BAI eolas ar fáil d’fhoireann DG Ceartais agus Tomhaltóirí an Choimisiún Eorpaigh a bhí ag ullmhú na Tuarascála ar Riail an AE um Dhlí do 2021. Cuireann an tuarascáil, a foilsíodh i mí Iúil 2021, measúnú ar fáil ar staid Rialach an Dlí ar fud an AE agus i ngach Ballstát. Chuir an BAI leis an Tuarascáil ar Riail um Dhlí 2020 freisin.

Back to top

Monatóir Iolarthachta Meán

Is príomhfhoinse eolais é an Monatóir Iolarthachta Meán (Media Pluralism Monitor) a d’fhoilsigh an Lárionad Iolarthachta Meán i Flórans na hIodáile do Thuarascáil na Rialach um Dhlí. Leanann an BAI a bheith ag gníomhú mar shaineolaí athbhreithnithe ar fheidhmiú an mhonatóra seo in Éirinn agus cuireann sé le pléite maidir leis an mbealach a dtiocfadh forbairt ar an uirlis chun an tírdhreach meán atá ag athrú a léiriú.

Back to top