Tá sé mar aidhm ag an BAI iolrachas guthanna, dearcaí, ionaid meán agus foinsí a chur chun cinn i meáin na hÉireann, agus ábhar ardchaighdeáin ilghnéitheach atá iomchuí ó thaobh an chultúir de a chothú do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann.

Tá ról lárnach ag an BAI ó thaobh ionadaíocht mhéadaithe a dhéanamh ar éagsúlacht shochaí na hÉireann sna meáin chraolacháin agus dírítear ar  thacaíocht a thabhairt do dheiseanna comhpháirtíochta, imeachtaí, tionscnaimh oiliúna, deiseanna maoinithe agus comhráite leis an tionscal a chíoradh agus cuir chuige a aithint trína dtacófar le breis éagsúlachta. Cuimsítear san obair seo an Ghaeilge, Inscne agus grúpaí a bhfuil tearc-ionadaíocht acu i Sochaí na hÉireann.

Maoiniú maidir leis an Éagsúlacht

Maoiniú maidir leis an Éagsúlacht

In 2020 leithdháileadh fobhuiséad de mhaoiniú bliantúil Foghlama agus Forbartha Earnála d’fhonn tacú go sonrach le tograí ina gcuirtear an éagsúlacht chun cinn. Tá sé mar aidhm go dtacóidh an maoiniú le tionscnaimh a bhaineann leis an nGaeilge, Comhionannas Inscne, Éagsúlacht & Cuimsiú agus go léirófar gealltanais bhreise an BAI sna réímsí seo. Féach thíos le haghaidh sonraí ar na tionscnaimh is déanaí.

 • Inscne

Is tionscnamh trasdisciplíneach um fhorbairt ghairmiúil agus líonrú é X-Pollinator a bhfuil sé mar aidhm aige comhoibriú a spreagadh idir banscríbhneoirí agus banstiúrthóirí, ag gníomhú go dearfach chun aghaidh a thabhairt go tapa ar an éagothroime inscne i dtionscal closamhairc na hÉireann. Reáchtáladh deirí seachtaine X-Pollinator i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2019 agus bhí raon leathan de níos mó ná 140 rannpháirtí ann. Ina dhiaidh sin, bronnadh athmhaoiniú ar na stiúrthóirí cruthaitheacha le haghaidh X-Pollinator Incubator, clár iomaíoch faoinar rinneadh meantóireacht ar sé fhoireann X-Pollinator agus gur tacaíodh leo chun cóirithe a fhorbairt i dtimpeallacht struchtúrtha agus gur tugadh an deis dóibh a gcuid tionscadal a chur i láthair lucht gairme an tionscail.

 • Éagsúlacht & Cuimsiú

Tairgeadh tacaíocht mhaoinithe 2021 d’Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan chun taighde a dhéanamh a bhaineann le seirbhísí Rochtana do lucht lagamhairc. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal taighde dar teideal ‘Investigating a Standardised Approach to Setting Audio Description Dip Values’ tuiscint níos fearr a fháil ar an ngaol idir leibhéil fuaime clár teilifíse a bhfuil reacaireacht ann agus caighdeán measta reachaireachta an chláir. Tá an staidéar dírithe go príomha ar eispéireas an úsáideora deiridh, conas is féidir an t-eispéireas seo a fheabhsú, agus conas is féidir comhsheasmhacht níos mó a bhaint amach i seirbhísí reachaireachta.

Back to top

Tionscnaimh maidir leis an Éagsúlacht - An Ghaeilge

Mar chuid d’fheidhmiú Fhoghlaim agus Fhorbairt Earnála an BAI, tugtar tacaíocht do réimse leathan tionscnamh a bhaineann leis an nGaeilge.

 • Gaeilge

Fuair Oireachtas na Gaeilge tacaíocht mhaoinithe chun leanúint leis an láithreán gréasáin Aerthonnta a fhorbairt agus a oibriú. Is seirbhís eolais é Aerthonnta dóibh siúd atá ag craoladh trí Ghaeilge ar stáisiúin raidió ar fud na hÉireann, agus cuireann siad eolas ar fáil don phobal Gaeilge ar fad faoina cláir atá ar fáil dóibh ina gceantair féin. Tugann Aerthonnta nuashonrú seachtainiúil faoi imeachtaí ábhartha, nuacht a bhaineann le craoladh agus na príomhscéalta a bhfuil tionchar acu ar phobal na Gaeilge.

Aon ghníomhaíocht amháin a bhí ann i 2020 ná comhcheangal a dhéanamh idir an láithreán gréasáin agus bunachar sonraí agus acmhainn eolaire nua dar teideal Eolaire. Cuirfidh an obair fhorbartha seo pointe cláraithe ar fáil do chainteoirí líofa Gaeilge a bhfuil suim acu cur isteach ar phoist chraolacháin Gaeilge. Ina theannta sin, is féidir le stáisiúin raidió tráchtála agus pobail úsáid a bhaint as an eolaire mar acmhainn earcaíochta. Leanfaidh Oireachtas na Gaeilge leis an acmhainn a fhorbairt i 2021 le feachtais cur chun cinn agus feasachta poiblí.

Togra comhpháirtíochta idir an BAI, TG4, Ciste Craoltóireachta Gaeilge ag Scáileán Thuaisceart Éireann, agus Údarás na Gaeltachta is é Glúin Nua, a lainseáladh i mí Iúil 2020 ag Fleadh Scannán na Gaillimhe. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh cuidiú a thabhairt do stiúrthóirí agus scríbhneoirí céaduaire a bhfuil tuiscint mhaith acu ar an dtimpeallacht dhigiteach agus atá in ann scéalta mealltacha a chruthú sa Ghaeilge ar fud na n-ardán.  Sheol TG4 babhta roghnúcháin i mí na Nollag 2020 agus tá tionscadail rathúla á léiriú faoi láthair.

Back to top

Taighde ar an Éagsúlacht atá maoinithe ag an BAI

Rinneadh na tionscadail taighde seo a leanas, atá dírithe ar an éagsúlacht, le tacaíocht mhaoinithe ón BAI:

 • Auditing gender and diversity change in Irish media sectors

Stiúr an Dr Anne O’Brien, ó Ollscoil Mhá Nuad, an tionscadal taighde seo ar ar bronnadh maoiniú faoi Scéim Maoinithe BAI um Thaighde sna Meáin. Is comhthionscnamh é seo idir Ollscoil Mhá Nuad, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is tionscadal taighde é seo a fiosríodh ann na bealaí ina gcuireann craoltóirí, comhlachtaí oiliúna agus cuideachtaí léirithe beartais inscne agus éagsúlachta chun cinn agus i bhfeidhm. Foilsíodh an tuarascáil deiridh i mí Iúil 2021 agus tá sí ar fáil anseo.

 • RTÉ and Covid-19 – Diversity and Inclusion and meeting public needs

Bhí an Dr Eileen Culloty agus an Dr Colm Kearns ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gceannas ar an tionscadal taighde seo agus tugadh faoi le comhoibriú an Dr Zbyszek Zalinski, Ceannaire Éagsúlachta agus Cuimsithe RTÉ. Sa tionscadal seo scrúdaítear ról na meán seirbhíse poiblí in Éirinn le linn Covid-19 agus scrúdaítear freisin saincheisteanna na héagsúlachta maidir le tuairisciú le linn Covid-19. Bronnadh maoiniú ar an tionscadal taighde faoi Scéim Maoinithe BAI um Thaighde sna Meáin. Foilsíodh an tuarascáil deiridh i mí Lúnasa 2021 agus tá sí ar fáil anseo.

 • Taighde Céim a 3 ar Úsáid na Gaeilge ar an Raidió – OÉ Gaillimh

In 2019 thairg an BAI tacaíocht mhaoinithe don Éagsúlacht (Gaeilge) don Dr John Walsh as OÉ Gaillimh chun tionscadal taighde a chur i gcrích ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí Raidió na hÉireann. Tá an tionscadal taighde seo mar an tríú céim d’iniúchadh ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí Raidió na hÉireann ar fad ach amháin ar stáisiúin a chraolann i nGaeilge amháin. Tugadh faoin tionscadal taighde in 2020 agus foilsíodh an tuarascáil deiridh i Márta 2021. Íoslódáil an tuarascáil anseo.

Back to top

Tuarascálacha F&F maidir leis an Éagsúlacht

Gheofar thíos naisc úsáideacha chuig tuairiscí ó bhabhtaí Fuaime & Físe a reáchtáladh le déanaí, ina gcuirtear ar fáil staitisticí agus faisnéis maidir leis an Éagsúlacht.

Staitisticí Chlár Gaeilge agus Dátheangach – F&F Babhta 38

Back to top

Scéim Teanga

De réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí poiblí scéim teanga a ullmhú ar bhonn trí bliana ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholathróidh siad:

 • trí mheán na Gaeilge,
 • trí mheán an Bhéarla, agus
 • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta a ghlacfar lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach bhfuil an comhlacht ag soláthar trí mheán na Gaeilge a sholáthar laistigh de fhráma ama comhaontaithe.

I Scéim Teanga an BAI 2020-2023 leagtar amach gealltanais eagraíochta maidir leis an nGaeilge atá le comhlíonadh thar tréimhse trí bliana, agus an méid atá praciticiúil agus indéanta laistigh den thréimhse ama sin á chur san áireamh.  Seo an tríú Scéim Teanga de chuid an BAI. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig: teanga@bai.ie

Back to top

Foireann Gaeilge

Tá ceathrar ball foirne ar fhoireann na Gaeilge. Stiúrann agus cuireann siad i bhfeidhm gníomhaíochtaí oibre Gaeilge an BAI, lena n-áirítear ceanglais rialachais Gaeilge faoin Scéim Teanga agus tionscnaimh faoi Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI. Táimid sásta comhfhreagras a dhéanamh trí Ghaeilge, agus ceisteanna i nGaeilge nó ceisteanna a bhaineann leis an nGaeilge a fhreagairt, agus tá seoladh ríomhphoist ar leith, teanga@bai.ie, inar féidir teagmháil a dhéanamh linn má tá comhairle nó tacaíocht á lorg maidir le cúrsaí Gaeilge.

Más maith leat dul i dteagmháil le ball foirne a labhraíonn Gaeilge, is féidir labhairt le Clare O’Sullivan, Caroline Keville, Fionnuala Murphy or Sara McNamara.

Back to top

Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge

Foilsithe i mí Feabhra 2019, tacaíonn Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI le cur i bhfeidhm chuspóirí straitéiseacha an BAI faoin Téama Straitéiseach um An Iolarthacht agus an Éagsúlacht a Chur Chun Cinn. Díríonn an Plean ar na cúig phríomhréimse seo a leanas:

 • Tacú le cláir agus stáisiúin Ghaeilge agus iad a fhorbairt agus a chur chun cinn trí thograí Ceadúnaithe agus Cistí Craolacháin;
 • Comhpháirtíochtaí Gaeilge a spreagadh;
 • Tacú le Taighde;
 • Sonraí a bhailiú;
 • Próisis fhreagrachta a fheabhsú, monatóireacht agus tuairisciú um chomhlíonadh san áireamh.

Is féidir Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI a íoslódáil anseo.

Back to top

Coiste Comhairleach don Ghaeilge

Bhí sé mar phríomhthionscnamh faoin bPlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI Coiste Comhairleach don Ghaeilge a bhunú leis an BAI agus Foras na Gaeilge mar chomhchathaoirligh air.  Tá sé mar ról ag an gCoiste dlús a chur le feidhmiú an Phlean i gcomhairle le raon páirtithe leasmhara Gaeilge atá ina mbaill den Choiste chomh maith.

In 2020, dhírigh an Coiste ar na tionscnaimh agus na réimsí fócais seo a leanas a chur chun cinn:

 • Iniúchadh leanúnach ar an bhféidearthacht a bhaineann le seirbhís
 • hibrideach raidió don aos óg a chur ar bun.
 • Forbairt bhreise ar acmhainní tacaíochta do chraoltóirí.
 • Deiseanna comhoibrithe idir chraoltóirí agus comhroinnt acmhainní.

Déanann an Coiste tuairisc a chur faoi bhráid Údarás an BAI agus Bord Fhoras na Gaeilge ar bhonn bliantúil. Tá Tuairisc 2020 an Choiste ar fáil anseo.

Back to top

Grúpa Oibre Gaeilge MLI

Comhaontas neamhfhoirmeálta d’eagraíochtaí agus daoine aonair is ea Litearthacht sna Meáin Éire (MLI) atá ag obair i gcomhar le chéile ar bhonn deonach chun litearthacht sna meáin a chur chun cinn in Éirinn.  In 2020, bhunaigh MLI Grúpa Oibre Gaeilge, chun tacú le litearthacht sna meáin trí Ghaeilge. Tá an BAI ina bhall den Ghrúpa Oibre Gaeilge.

I mí Aibreáin 2021, d’óstáil an grúpa oibre seo i gcomhpháirtíocht le Raidió na Gaeltachta ócáid chun cur le tuiscint an phobail ar an bhfeachtas Be Media Smart. B’ócáid an-nuálach ar fad é seo agus is éard a bhí ann ná seimineáir idirlín (ar fáil anseo) a craoladh beo ar líne trí MLI agus a athchraoladh ar an gclár An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra. Glacadh go han-dearfach leis i measc phobal na Gaeilge.

Back to top

Tionscadal Um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge

Is tionscnamh de chuid an BAI é an Tionscadal Bailithe Sonraí Gaeilge ina gcuirtear i bhfeidhm príomhchuspóir 4 den Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge (Sonraí a bhailiú). Cuireadh tús leis an tionscadal in 2020 nuair a d’iarr an BAI sonraí clár agus taifeadtaí ó chraoltóirí i gcomhair seachtaine sainiúla i mí Dheireadh Fómhair 2019, chun tosú ar bhonn cuimsitheach eolais a thógáil maidir le cainníocht agus raon na gclár Gaeilge/dátheangach atá á gcraoladh thar an earnáil Teilifíse/raidió ar bhonn seachtainiúil.  Sainscagadh agus anailísíodh na sonraí seo agus leagtar amach sa chéad Tuarascáil Bailithe Sonraí Gaeilge na torthaí seo. Foilsíodh an tuarascáil i mí Feabhra 2021. Tá sé beartaithe ag an BAI go mbaileofar sonraí clár Gaeilge ó chraoltóirí ar bhonn bliantúil chun tógáil ar an mbonn eolais seo.

Back to top

Gealltanas BAI i leith a Dhualgas Earnála Poiblí

Cuireann an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus an comhionannas. Is oibleagáid dhlíthiúil é seo atá ar fáil in Alt 42 den Acht um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014.

Foráiltear in Alt 42 go bhfuil dualgas ar chomhlacht poiblí le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh aird a thabhairt ar an ngá atá le:

 • Idirdhealú a dhíothú;
 • Comhionannas deiseanna agus córa dá bhfoireann agus do na daoine dá
  soláthraíonn siad seirbhísí a chur chun cinn, agus
 • Cearta an duine atá ag a gcomhaltaí, a bhfoireann agus na daoine dá soláthraíonn
  siad seirbhísí a chosaint.

Ina Ráiteas Straitéise 2021-2023, geallann BAI cur chuige réamhghníomhach i dtaca leis an dualgas seo a chur i bhfeidhm. Tá plean gníomhaíochta curtha le chéile aige chun Dualgas na hEarnála poiblí maidir le Cearta an Duine agus Comhionannas a chur i bhfeidhm.

Is féidir Plean BAI a fháil anseo

Is féidir an anailís a rinne BAI, chun treoir a fháil maidir leis an bplean seo, a fheiceáil anseo

Back to top